UUDISED

 

14.02.2018: EMA KÄIS PARTNERLUSPÄEVAL. Keskkonnaministeeriumis toimus partnerlusorganisatsioonidele ja huvilistele korraldatud arutelupäev, kus koonduti erinevatesse keskkonnavaldkondadega tegelevatesse töötubadesse ning arutleti nii probleemide kui võimalike lahenduste üle. EMA esindajad võtsid osa metsanduse, maapõue ja vete teemalistest töötubadest. Loe edasi…

 

 

13.02.2018: RMK RIIVAB KOLGALASTE USALDUST. Möödunud suvel RMK ja Lahemaa rahvuspargi serval asuva Kolga kogukonna vahel sõlmitud kaasamiskokkulepe, mis pidi olema esimene omataoline Eestis ning pakkuma kohalikele elanikele suuremat kaasarääkimisvõimalust riigi poolt plaanitud raietes, sai kodanikuühendusele Eesti Metsa Abiks teateid jaganud kolgalaste sõnul rahva usaldust oluliselt riivava lõpu.  Loe edasi…

 

 

 

9.02.2018: EMA KORRALDAB NOORTE KUNSTIKONKURSI “METSA VÄÄRTUS”. Kutsume III kooliastme (7.-9. klasside) ja gümnaasiumite õpilasi osalema kunstikonkursil “Metsa väärtus”, et mõelda üheskoos Eesti metsade seisukorra ja tuleviku üle ning avaldada oma mõtteid kunstivahendeid kasutades. Töid hindab kunstnikest, kunstiõpetajatest, bioloogidest ja EMA aktivistidest koosnev žürii, tööde esitamise tähtaeg on 15. aprillil. Loe edasi…

 

 

5.02.2018: KESKKONNAAMET RIKKUS LOODUSKAITSESEADUST. Läinud nädala lõpul pöördus EMA Keskkonnaameti ning Keskkonnainspektsiooni poole, et teavitada raiest värbkaku piiritletud elupaigas. Ehkki Keskkonnaamet selgitas juba samal pärastlõunal, et raie on nende hinnangul seaduslik ning linnule suhteliselt ohutu, eksis ta andmeid avalikustades Looduskaitseseaduse vastu. Loe edasi…

 

 

2.02.2018: RAIE KAKU PESITSUSALAS. Kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks saatis täna hommikul Keskkonnaametile ja Keskkonnainspektsioonile kaebuse, kuna riiklikud ametkonnad lasid viimaste päevade jooksul lagedaks raiuda saja-aastase männiku otse kaitsealuse värbkaku püsipesitsusalas. Raieid ei aidanud peatada ka tööde algust pealt näinud inimeste protest. Loe edasi…

 

 

 

30.01.2018: EMA PÖÖRDUS ÕIGUSKANTSLERI POOLE. Kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) saatis õiguskantslerile pöördumise, milles juhib tähelepanu vastuoludele Metsaseaduse määruses, mis puudutavad metsateatiste menetlemise korda. Loe edasi…

 

 

 

25.01.2018: EMA SAI RAHVA LEMMIKUKS. Kuigi varasematel aastatel on Keskkonnaministeerium andnud Keskkonnateo rahvahääletuse võitjale ka keskkonnateo auhinna ning sellega kaasneva 5000-eurose preemia, siis sel aastal ministeeriumi ja rahva arvamus kokku ei langenud. Loe edasi…

 

 

 

24.01.2018: RMK AUDITI TULEMUSED PALJASTASID RÄNGAD RIKKUMISED. FSC säästva metsamajandamise auditi tulemused, millele esitas omapoolsed kogutud tähelepanekud ka ühendus Eesti Metsa Abiks, on viimaks avalikkuse ette jõudnud, kuid midagi rõõmustavat neist paraku ei selgu. Loe edasi…

 

 

 

19.01.2018: AVALDASIME HUNTIDELE TOETUST. EMA kogunes hommikul Norra saatkonna ette, et avaldada toetust Loomuse ja Norra loomakaitsjate poolt juhitavale hundikaitsekampaaniale ning tuletada meelde, et ka Eestis on vaja seda väärikat suurkiskjat hoolsamalt hoida. Loe edasi…

 

 

 

 

16.01.2018: EMA SAI RAHVUSVAHELISE BIOENERGIA TÖÖRÜHMA JA FSC-KOJA LIIKMEKS. Eestiga seostub kõnealune töörühm nii plaanitava tselluloositehase kui Auvere jaama pärast, FSC Hea Metsanduse Koja liikmeks astumine annab aga vabatahtlikele metsavahtidele uusi võimalusi. Loe edasi…

 

 

 

9.01.2018: EMA TOETAB ÜLESKUTSET METSADE ERIOLUKORRA KEHTESTAMISEKS. Kodanikuühenduse hinnangul ei peaks eriolukord piirduma vaid märja aastaajaga, vaid minema üle kestlikuks ja proportsionaalseks Eesti metsa- ja puidusektori kahandamisplaaniks. Loe edasi…

 

 

 

9.01.2018: KESKKONNAKOMISJON TOETAS EMA ETTEPANEKUT. Ettepanekus on juhitud tähelepanu sellele, et Eesti metsanduse tuleviku planeerimisse peavad lisaks ökoloogiliste, sotsiaalsete ja majanduslike huvide esindajatele olema kaasatud ka kultuuriliste huvide esindajad. Loe edasi…

 

 

 

 

6.12.2017: NURSIPALUGA RINGKONNAKOHTUSSE. Kohtu praeguse seisukoha järgi ei ole vaja raie ebaseaduslikkust enam uurida, kuna mets on juba maha võetud, aga ebaseadusliku praktika kordumise ohu tõttu palub kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks kaebust tagasi lükkava määruse tühistamist ning esialgse kaebuse menetlemist. Loe edasi…

 

 

 

19.12.2017: METSASEADUSE MUUDATUSETTEPANEK. EMA esitas üheskoos kaheteistkümne metsaühistu ja -seltsinguga omapoolsed ettepanekud metsaseaduse muudatusele, võimaldamaks kaasata metsanduse arengukava koostamisse tänasest tasakaalustatumalt oluliste huvirühmade esindajaid ning arvestamaks kõnealuse kava koostamisel rohkem valdkondadeüleste alusdokumentidega. Loe edasi…

 

 

 

15.12.2017: MEELEAVARDUS MÖÖDUS EDUKALT! Tuisusele ilmale vaatamata olid säästva metsanduspoliitika edenemisest huvitatud organisatsioonide ja huvirühmade eestvedajad kohale tulnud üle kogu Eesti, tervitades lootusrikkalt ühiseid ettevalmistusi järgmise kümnendi metsanduse arengukava koostamiseks.  Loe edasi…

 

 

 

11.12.2017: EMA KAEBUS JÕUAB RIIGIKOHTUSSE. Kodanikuühendus on endiselt seisukohal, et rahvast pole kaasatud tehase planeerimise esmasesse faasi, kuna avalikkuse kaasamine toimub alles asukoha planeerimise protsessis. Loe edasi…

 

 

 

 

27.11.2017: EMA EI TOETA RMK DIVIDENDIDE TÕSTMISE PLAANI. Kuna alkoholiaktsiisi tõusu vähendamisest tekkinud eelarveauku kavatsetakse muu hulgas katta RMK dividendide tõstmisega, siis teavitas kodanikuühenduse Eesti Metsa Abiks ministeeriumeid ja avalikkust selle plaani varjupoolest. Loe edasi…

 

 

 

17.11.2017: NÕUPIDAMINE HUNDITEADLASEGA. Edendamaks viimastel nädalatel EMA seltskonnas lahvatanud arutelu hundijahi ning laskmiskvootide teemadel, kohtus kodanikuühenduse meeskond Keskkonnaagentuuri spetsialisti Marko Kübarsepaga, et saada veidi rohkem teada selle erakordse looma ja tema eripärade kohta. Loe edasi…

 

 

 

6.11.2017: NURSIPALU RAIED HALDUSKOHTUS. EMA ja seltsing Inimsõbralik Nursipalu andsid Keskkonnaameti Nursipalul toimunud raiete asjus kohtusse. Kaitseministeeriumi algatusel raadati pea sada hektarit vähem kui nädala aja jooksul. Loe edasi…

 

 

 

 

3.11.2017: EMA OSALES LINNUJAHIKOOSOLEKUL. Diskussioon kaitsealadel korraldatava linnujahi üle muutus aeg-ajalt üsna teravaks, kuna põrkusid kaks täiesti erinevat nägemust – ühe poole meelest ei tohiks kaitsealadel üldse mingisugust jahti korraldada, teised jälle leiavad, et isegi kaitsealadele seatavad piirangud on liiast. Loe edasi…

 

 

 

2.11.2017: EMA KOHTUS KESKKONNAMINISTER KIISLERIGA. Kõnealuse kohtumise organiseeris EMA kaasamismeeskond peale pressiteadet, milles lugupeetud minister avalikkusele teada andis, et Eesti Metsa Abiks õhutavat “tüli ja vaenu”, kuna meie ühendus on pöördunud tselluloositehase planeeringu menetlemise asjus Ringkonnakohtu poole. Loe edasi…

 

 

 

25.10.2017: RIIGIKOGUS TOIMUS SÄÄSTVA METSANDUSE KONVERENTS. Mastaapne ühisprojekt teadlaste, kodanikuaktivistide, keskkonnaühenduste, ettevõtjate ja poliitiliste struktuuride vahel möödus sisukalt ja lootustandvalt. Kuulama ja debateerima oli tulnud nii riigikogulasi, ametnikke, RMK töötajaid kui mitmeid teisi seni looduskaitsjatele vastandatud huvirühmasid. Loe edasi…

 

 

16.10.2017: EMA KOONDAS RMK RIKKUMISED AUDITIKS. Täna hommikul edastasime FSC säästva metsanduse sertifikaati haldavale NEPConile üle meiepoolsed märkmed Riigimetsa Majandamise Keskuse metsamajandusliku tegevuse kohta, seades küsimuse alla praeguse metsandusliku tegevuse vastavuse FSC sertifikaadi nõuetele. Loe edasi…

 

 

 

12.10.2017: EMA OOTAB MINISTEERIUMILT TÜLI ASEMEL KOOSTÖÖD. Täna saatis kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks avaliku kirja keskkonnaminister Siim Valmar Kiislerile, kes teatas eile pressi vahendusel, et EMA õhutavat tselluloositehase vastu kohtusse minnes ühiskonnas tüli ja vaenu. Loe edasi…

 

 

 

9.10.2017: EMA KAEBAS TEHASE KAVANDAJAD RINGKONNAKOHTUSSE. Toetume oma määruskaebuses Århusi konventsioonile ja Euroopa parlamendi ning nõukogu direktiivist tulenevale kaebeõigusele, kuna tehase rajamise puhul on kodanikud ja huvigrupid algsest otsustusprotsessist kõrvale jäetud. Loe edasi…

 

 

 

29.09.2017: INSPEKTSIOON HAKKAS VELISE JUHTUMIT UURIMA. Tänu EMA põhjalikele raportitele algatas Keskkonnainspektsioon viimaks väärteomenetluse raiete asjus, mille üle kohalik elanik juba kuid tulemusteta kaevanud oli. Loe edasi…

 

 

 

 

22.09.2017: KODANIKUD KOHTUSID SUPERMINISTEERIUMIS TEHASE KAVANDAJATEGA. Kohtumine toimus ministeeriumide ühishoones ning selle peamiseks teemaks oli küsimus, kas Eesti ühiskonna ootused meie metsaressursi kasutamisele vastavad ettevõtjate plaanidele massiivsest tselluloositööstusest või eksisteerib ka alternatiivne nägemus. Loe edasi…

 

 

 

20.09.2017: ALUSTASIME KANDIDAATIDE TEAVITAMISE KAMPAANIAT. EMA alustas täna hommikul poliitilisele aktiivsusele üles kutsuvat kampaaniat „Teavita kandidaati“, et uurida kohalike omavalitsuste eel erinevate piirkondade kandidaatidelt, milline on nende nägemus linna või asula haljastuse- ja keskkonnapoliitikast. Loe edasi…

 

 

 

19.09.2017: EMA LÄHEB EST-FORI VASTU KOHTUSSE. Andsime eile Tallinna halduskohtusse esmase õiguskaitse taotluse ja kaebuse, milles soovitakse ettevõtte Est-For Invest poolt kavandatava tselluloositehase püstitamisega seotud haldusaktide tühistamist. Loe edasi…

 

 

10.09.2017: RMK PLANEERIMISE PÄEV. EMA vaatlejad osalesid riigimetsa majandajate korraldatud üritusel nii Viimsis, Põlvamaal kui Võrus. Rahvast oli esimeses kahes kohas päris palju kokku tulnud, Võru kandis oli seevastu rahulikum. Loe edasi…

 

 

 

25.-27.08.2017: EMA SUVELAAGER MOOSTES. Nädalavahetusel Põlva lähedal toimunud suvelaagris oli enam kui kolmekümnel metsakaitsjal võimalik lähemalt tuttavaks saada ning ühenduse selle aasta töökava üheskoos läbi arutada. Otsustati, et edaspidi hakkab aktiiv kohtuma kaks korda kuus: ühe korra Tallinnas, teise Tartus. Loe edasi…

 

 

 

25.08.2017: VELISE VAJAB PAREMAT KAITSET. EMA tegi keskkonnaametile ettepaneku karmistada Velise jõe piiranguvööndis toimuvate raiete tingimusi seoses seal hiljuti toimunud keskkonnarikkumistega. Kodanikuühendus juhib tähelepanu, et piirkonnas asuvad mitmesugused haruldased looduskaitsealused liigid, muu hulgas must-toonekurg ja harvaesinev magevee-punavetikas. Loe edasi…

 

 

 

23.08.2017: ESITASIME VELISEST TÄIENDAVAD MATERJALID. Tegemist on olulise tõendusmaterjaliga Velise jõe ääres toimunud rikkumiste kinnituseks ning inspektorite poolse ametikohustuste eiramise kohta. Juhime keskkonnajärelvalve ametnike tähelepanu ka aegjärksele raiele veekaitsevööndis, mille puhul on ebaselge, missugust väidetavalt veekaitselist otstarvet need peaksid täitma. Loe edasi…

 

 

 

 

22.08.2017: EMA ALARMEERIS VELISE OLUKORRAST. Tegime keskkonnajärelvalvele avalduse seoses Velise jõe ääres toimunud raietöödega, mille puhul on eksitud nii Veeseaduse kui ka hooldus- ja sanitaarraie tingimuste vastu. Rikkumisi toime pannud isikud tuleb vastutusele võtta ning ametnikepoolset kontrolli tuleb karmistada, et vastutustundetud majandajad ei kasutaks võimalust looduse laastamise arvelt hõlptulu teenida. Loe edasi…

 

 

 

16.08.2017: KIIRE REAGEERIMINE PÄÄSTIS HARKU JÄRVE ÄÄRSED METSAD! Kaks nädalat tagasi vaidlustas EMA ühes kohalike elanike ja Harku vallavalitsusega järve äärsetele metsadele väljastatud lageraieload, kuna load olid kohaliku üldplaneeringuga vastuolus. Tänaseks on metsad tänu rahva kiirele ja aktiivsele tegutsemisele päästetud. Loe edasi…

 

 

 

15.08.2017: HARKU METSADEGA KESKKONNAAMETIS. Toimus EMA algatatud ja valla ning kohaliku kogukonna toel esitatud Harku järve äärsete lageraielubade vaide arutelu. Keskkonnaametisse olid kutsutud kodanikuliikumise, kohaliku kogukonna ja vallavalitsuse esindajad ning raie taotleja, Austraalias elava maaomaniku täielike volitustega esindaja Martin Teder. Kõik osapooled peale härra Tederi olid arutelule ka kohale tulnud. Loe edasi…

 

 

 

12-13.08.2017: EMA LOODUSLAAGRIS KÜLASTATI NII VANEMAID METSI KUI VÄRSKEID LANKE. Bioloogi ja õppejõu Tõnu Ploompuu juures toimunud looduslaager kujunes osalenutele põnevaks ja loodetavasti ka harivaks kogemuseks. Kokku käis laagrist läbi 15 metsahuvilist. Loe edasi…

 

 

 

2.08.2017: RAHVAS KOGUNES HARKU JÄRVE LÄÄNEMETSADE KAITSEKS. Kohal olid nii Harku elanikud, EMA koordinaatorid kui ka vallavalitsuse esindajad. Lageraiet soovivate maade omanik jättis kohalike kontaktikatsetele vaatamata koosolekule tulemata. Loe edasi…

 

 

28.07.2017: VAIDLUSTASIME HARKU JÄRVE ÄÄRSETE METSADE RAIELOAD. Täna hommikul edastas EMA Keskkonnaametile Harku järve äärsete metsamassiivide raielubasid vaidlustav pöördumine, kuna meie hinnangul on amet lubasid väljastades puudulikult hinnanud Harku valla üldplaneeringus sätestatud raiepiiranguid. Loe edasi…

 

 

26.07.2017: ESITASIME KESKKONNAAMETILE PARKIDE KAITSEKS VASTUVÄITED. Kodanikuühenduse korraldatud vaatluste põhjal on amet Tallinna parkide loodusväärtusi valesti hinnanud ning võib põhjustada parkide kaitse alt välja arvamisega linlastele olulise haljastuse hävinemist. Samuti tekitab küsimusi, miks on kinnisvaraarendajatel lastud osad kaitsealustest loodusväärtustest hävitada. Loe edasi…

 

 

22.06.2017: KOLGA KAASAMINE PÄÄDIS ÜHISE RAIEKAVAGA. Kohaliku kogukonna esindajate ja RMK poolt allkirjastatud kaasamiskokkuleppes pandi paika, mis mahus ja mil viisil majandatakse järgmise kümne aasta jooksul Kolga aleviku lähiümbruse riigimetsi. Loe edasi…

 

 

 

26.07.2017: EMA KAASATI TSELLULOOSITEHASE ERIPLANEERINGUSSE. Kaardistame juba praegu võimalike lisauuringute vajadust ning korrastame viimastel kuudel alanud diskussiooni, et selgitada ärimeestele võimalikult konstruktiivselt, miks me Est-For Investi laadset määratut tööstusmassiivi Emajõe kallastele lubada ei saa. Loe edasi…

 

 

8.07.2017: EMA KORISTAS STROOMIL! Kogunesime Merimetsa kaitsealal, et korjata metsast prügi, uurida piirkonna loodust ja pidada üheskoos nõu, mida kodanikena metsa ning looduse käekäigu edendamiseks teha saab. Nentisime heameelega, et metsaalune oli võrdlemisi hästi hoitud, kaitseala ise võiks seevastu suurem olla. Loe edasi…

 

 

 

7.07.2017: EMA PALUB RAIERAHU! Kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks soovib pöörata avalikkuse ja seadusandjate tähelepanu metsaseaduse muutmise olulisusele, kehtestamaks Eesti Ornitoloogiaühingu tungival soovitusel nelja kuu pikkuse raierahu nii riigi- kui erametsades ning seada vastavad piirangud ka asulates tehtavatele raietöödele. Loe edasi…

 

 

 

15.06.2017: TEHASE KAVANDAJATE TEINE VASTUSKIRI. Saabus hiiglaslikku tselluloositehast kavandavate ärimeeste vastus EMA liikujate poolt saadetud täpsustavatele arupärimistele. Spetsiifilistele küsimustele tehase tootmisprotsessi ning intensiivmetsanduse mõjude kohta meie maastikele ei saadud aga vastuseid selgi korral. Loe edasi…

 

 

 

25.05.2017: TEINE AVALIK KIRI TEHASE KAVANDAJATELE. Täna hommikul saatis EMA tselluloositehast kavandavatele ärimeestele järjekordse selgitava kirja, et põhjendada inimeste ettevaatust kavandatava tselluloositööstuse asjus. Tegemist on juba kolmanda avaliku kirjaga rahva ning ärimeeste vahel toimunud kirjahetuses. Loe edasi…

 

 

 

 

13.05.2017: TARTUS AVALDATI MEELT! Raekoja platsile kogunes üle 150 inimese, kes avaldasid meelt Eesti puidutöösturite poolt plaanitava hiiglasliku tselluloositehase vastu. Üritust soosisid nii ilm kui kohale tulnud inimesed. Sõna võtsid linnapea Urmas Klaas, ökosemiootik Timo Maran, kirjanikud Kristiina Ehin, Contra ning Merca ja paljud teised. Loe edasi…

 

 

 

8.05.2017: TEHASE KAVANDAJATE TEINE INFOÜRITUS. Seekordne kaasamiskoosolek, millest ühendus Eesti Metsa Abiks taas vaatlejana osa võttis, toimus Tartu Ülikoolis. Kohal olid nii teadlased, Tartu inimesed kui metsa käekäigust huvitatud kodanikuaktivistid. Arutelu läks küll pingeliseks, ent selgeid vastuseid ei saadud selgi korral. Loe edasi…

 

 

 

5.05.2017: ANTI ÜLE AVALIK KIRI TSELLULOOSITEHASE KAVANDAJATELE. Liikumisse Eesti Metsa Abiks kuuluvate inimeste koostöös valmis avalik kiri Lõuna-Eestisse tselluloositehast kavandavatele ärimeestele. EMA juhtis tähelepanu tehase suurele puiduvajadusele ning ühiskonna ootustele areneda riigina metsade säästvama majandamise suunas. Loe edasi…

 

 

 

1.05.2017: EMA MATKAS VORBUSELE! Tähistasime kevade algust Vorbuse raudteesilla juurde toimunud uurimisretkega, kuna just sinna on langenud Eesti puidutöösturite esimene asukohavalik hiiglasliku tselluloositehase kavandamisel. Otse raudteesilla all nägime ka jäälindu. Loe edasi…

 

 

12.04.2017: TEHASE KAVANDAJATE ESIMENE INFOÜRITUS. Eesti Metsa Abiks osales vaatlejana Eesti Maaülikoolis toimunud infopäeval, kus tehase rajamise eestvedajad Margus Kohava ja Aadu Polli kokku tulnutele oma plaane ja nägemust tutvustasid. Tutvustusele järgnenud arutelul võtsid sõna nii teadlased kui Tartu linna elanikud, väljendades tõsist muret tehase ehitusplaanide suhtes. Loe edasi…

 

 

 

7.04.2017: TEINE TEHASE TEEMALINE PÖÖRDUMINE. EMA andis Tartu linnapeale Urmas Klaasile ja Tartu maavanemale Reno Laidrele Tartumaa ja Tartu linna elanike nimel üle avaliku pöördumise, milles palutakse, et neid kaasataks linna külje alla kavandatava tselluloositehase rajamisplaanidesse. Loe edasi…

 

 

 

3.04.2017: ESIMENE TEHASE TEEMALINE PÖÖRDUMINE. Täna hommikul saatis kodanikuühendus avaliku pöördumise Riigikogule ning rahandus-, keskkonna- ja siseministeeriumile, paludes rahva kaasamist tohutu tselluloositehase kavandamisplaanidesse. Pöördumises juhiti tähelepanu ohuteguritele metsa ning vee osas. Loe edasi…

 

 

 

23.03.2017: KOGUNESIME NURSIPALU VÄRAVAS! Kuna riigikaitsekomisjon külastas väljasõiduistungi raames Nursipalu harjutusvälja, siis kogunesid EMA aktivistid samal ajal väljaku värava juurde, et tervitada väljasõiduistungile siirduvat riigikaitsekomisjoni ning avaldada oma rahulolematust seoses polügooni arendusprojektiga. Tõstatati küsimus, kas riiki saab kaitsta oluliste loodusväärtuste hävitamise hinnaga.  Loe edasi…

 

 

 

14.03.2017: EMA KÄIS KESKKONNAKOMISJONIS KERETÜ KAITSEKS KÕNELEMAS. Selgitasime komisjonis, et kodanikud on kaitseministeeriumi poolse metsaraadamisplaani vastu, sest selle käigus hävitataks 1,6 ruutkilomeetrit põlismetsa otse kaitsealuste liikide kõrval ning kuivendataks ka sealset sood, minnes sellega eksperthinnangu soovituste vastu. Loe edasi…

 

 

 

24.02.2017: LAGERAIED VIIMSIS NÖRRITASID KOHALIKKE ELANIKKE. EMA vaatlejad käisid koos kohalikega RMK raieid vaatamas ning möönsid, et enam kui kümne hektari viisi loodusliku ning sotsiaalse väärtusega Viimsi metsi on hävitatud. Loe edasi…

 

 

 

20.02.2017: ÜHENDUS PALUB RIIGILT KERETÜ SÄÄSTMIST. Kaitseala moodustamisega on venitatud juba aastaid, kuigi loodusteadlased hindavad sealset liigilist mitmekesisust ning leiavad, et selle mitmekesisuse säilitamiseks on looduskaitseala võimalikult kiire moodustamine hädavajalik. EMA esitas kaitseala võimalikult kiireks moodustamiseks avaliku pöördumise. Loe edasi…

 

 

 

31.01.2017: KOLGA KAASAMISKOOSOLEK. RMK, kes on planeerinud Lahemaa rahvuspargi servale massiliselt lageraieid, on ühiskonna kõrgendatud tähelepanu tuules astunud sammu kodanikele lähemale ja üritanud neid raieplaneerimisse rohkem kaasata. Loe edasi…

 

 

 

17.01.2017: METSANDUSTEEMA KESKKONNAKOMISJONIS. Kodanike algatatud avalik
kiri ning sellele kogutud allkirjad tõid metsandusliku kriisi Riigikogu keskkonnakomisjoni
istungi keskseks teemaks. Komisjoni istungil osalesid ka maaelukomisjoni liikmed ning
kaasatud olid mitmesugused osapooled.  Loe edasi…

 

 

16.12.2016: EMA ESIMENE KOGUNEMINE! Keskkonnaministeeriumi ees toimus kuuskede
raievanuse langetamise ning intensiivse metsamajandamise vastane pikett, mis tõi kokku sadu
meeleavaldajaid. Ühtlasi loetakse seda sündmust EMA liikumise sünnihetkeks. Loe edasi…