EMA SILMAD

 

Kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) on kutsunud ellu programmi EMA SILMAD, et juhendada inimesi, kuidas praegusel keskkonnapoliitiliselt keerulisel ajal oma elukeskkonda ning selle erilisust kaitsta. Saa EMA silmadeks ja hoia oma pilguga Eestimaad!

 

Hoiad raierahu, hoiad elu! Eestis hukkub igal aastal üle 60 000 linnupaari suures osas just pesitsusperioodil tehtavate raiete ja hooldustööde ning niitmiste tõttu. Aktiivseim lindude, eriti metsalindude pesitsusaeg jääb ajavahemikku 15.03- 15.07, seepärast toetab Eesti Metsa Abiks Keskkonnaameti üleskutset pidada sellel eriti tundlikul ajal raierahu. Loe lähemalt…

Mida teha, kui satud pesitsevaid linde ohustava raie peale?

  • Pesitsusperioodil ja poegade kasvatamise ajal linde häiriva tegevuse avastamisel palu teo toimepanijal tegevus lõpetada ja informeeri teda sellest, et tegevus on Eestis kehtiva seadusandlusega vastuolus
  • Pesitsusperioodil linnupesade või elupaiga rüüstamisest teata esmasena Keskkonnaameti telefonile 1313 ja palu neil kohale tulla ja seadusevastane tegevus peatada
  • Kui metsamajandaja korraldustele ei reageeri ja KKI rikkujat vastutusele ei võta, siis teavita EMA abi@emaliikumine.ee või 56711615
  • Kui leiad andmeid, et tegemist võib olla kaitsealuse liigiga, siis informeeri olukorrast ka Kotkaklubi (telefon: 5302 1377, e-post: klubi@kotkas.ee), Ornitoloogiaühingut (telefon: 742 2195, e-post: eoy@eoy.ee) või EMA (e-post: abi@emaliikumine.ee, tel.56711615). Pea meeles, et kaitsealuse liigi asukohta kusagil mujal avalikustada ei tohi

 

Hoiad pühapaikasid, hoiad iidset pärimust! Eestis on kaardistamata 4000 ajaloolist looduslikku pühapaika, millest ca 2000 asuvad metsades. Puuduliku õigus- ja halduskorralduse ning vähese uurituse tõttu on ohustatud tuhanded metsamaal asuvad looduslikud pühapaigad. Pühapaiku vahetult kahjustava metsade majandamise käigus toodetud metsamaterjali aastane maht ulatub kümnete tuhandete tihumeetriteni. Loe lähemalt…

Mida teha, kui saad teada, et looduslikku pühapaika ohustab raie?

  • Tee kindlaks, et tegemist on tõepoolest loodusliku pühapaigaga, ning teavita oma leiust looduslike pühapaikade spetsialiste (MTÜ Maavalla Koda, SA Hiite Maja) või EMA (e-post: abi@emaliikumine.ee, tel.56711615), samuti raie kavandajat, Keskkonnaametit, kohalikku omavalitsust ja teisi kohalikke elanikke, selgitades, et tegemist on Eesti kultuuri säilitamise ja sellest lähtuvalt ka Põhiseaduse järgimise seisukohast lubamatu teoga
  • Kui raie pühapaigas juba käib, siis teavita samuti raie teostajat ning teisi asjasse puutuvaid instantse, sest alati on võimalik juba käimasolevat raiet suuremate kultuuriliste, sotsiaalsete ja ökoloogiliste kahjude vältimiseks peatada