Õiguskantsleri hinnangul tuleb riigil raietööde kavandamisel arvestada PESITSEVAID METSALINDE KAITSVA SEADUSEGA!


Silver Sepa ja MandoTrio singel Kristiina Ehini sõnadele „Nõuan linnurahu!“ kutsub üles austama metsades algavat raierahu. Muusikud kutsivad inimesi filmima ja saatma videoid raierahu ajal tehtavatest raietest info@mandotrio.ee, et panna kokku video metsarahu nõudvale laulule  

Kevadsuvisel ajal tehtavate raiete ja hooldustööde kohta on juba ette teada, et tööde käigus hukkuvad pesitsevad linnud. Sellegipoolest ei saa Keskkonnainspektsioon metsatöödesse enamasti sekkuda ega neid peatada. Kevadsuvised raied suurendavad ka seenhaiguste levikut, tuleohtu, kahju mullastikule ning muid kaasnevaid probleeme. On avalikuks saladuseks, et raiete käigus hukkuvad linnupojad, lõhutakse pesi, hävitatakse mune ja häiritakse poegi kasvatavaid loomi. Niimoodi kahjustatakse meie loodusrikkust ning eiratakse inimeste kultuurilisi ja moraalseid tõekspidamisi.

Pesitsusaegse raierahu toetuseks trüki välja käsitsi allkirjakogumisblanketid 1) eesti keeles ja/või 2) vene keeles ning kogu toetust tuttavate ringis, kodupiirkonnas või mujal. Täidetud allkirjalehed saada aadressile MTÜ Eesti Metsa Abiks / Tallinn / Põllu 41 / 11619. Täname kõiki allkirjakogujaid metsaelanike nimel!

Linnustik ja loomastik on meie ökosüsteemi oluline osa ja seda pidevalt kahjustades ning hävitades tekitame pikemas perspektiivis oma elukeskkonnas suuri muutusi ja tasakaalutust.
Seepärast peaks iga südametunnistusega ja meie loodusest ning liigirikkusest hooliv inimene peatama kevadsuviseks ajaks enamike metsatöödest, samuti ka suuremad hooldus- ja niitmistööd, et vältida lindude ja väikeloomade häirimist või nende poegade hukkumist.

Eestis pesitseb 229 linnuliiki, kellest üle saja on metsalinnud.
Ühel hektaril metsasel alal pesitseb keskmiselt 3-4 paari linde.
Loodus- ja põlismetsades aga on pesitsejaid keskmiselt 11 paari hektari kohta.

Lindude häirimine ja nende pesakondade hävitamine pesitsusperioodil kiirendab juba ohtu sattunud liikide täielikku väljasuremist ning halvendab ka teiste liikide elujõulisust. Linnustiku kaitse ei ole ainult kohaliku tähtsusega teema, vaid globaalne, kuna suur osa pesitsevatest ja raierahu puudumise all kannatavatest lindudest on rändlinnud ning nende halb käekäik pesitsemise ajal mõjutab kogu maailma liigirikkust. Suurimad metsalinnustiku ohustajad on kliimamuutused, vanade metsade kadu, kaitse puudumine erametsades ja kevadsuvised raied. Kevadsuvised raied ja muud hooldustööd mõjutavad ka suurt hulka teisi metsaloomi ja -liike, kelle poegade kasvatamine häirimise tõttu nurjub või kelle pojad hukkuvad metsatööde käigus.
Kevadsuvistest raietest loobumine aitab tõkestada ka juurepessi levikut kuusikutes ja männikutes, samuti on talveperioodil varutud puidu kvaliteet parem ning talvine raie kahjustab vähem pinnast.

Aidake raierahu pidamise vajadusest teavitada ja levitage koos meiega metsarahuinfot!
Kirjutage meile (abi@eestimetsaabiks.ee), kui soovite, et saadaksime jagamiseks mõeldud infomaterjale, või trükkige ise mõõdukal määral plakateid ja kleepige neid kevadsuvisel ajaks näiteks oma kodupiirkonna avalikesse infopunktidesse:


Raierahu toetavad seadused:

 • Metsaseadus (§2 üldine eesmärk)
  • § 42 lg 1 p 2: Metsaomanik on kohustatud majandama ja lubama oma metsa majandada üksnes sellisel viisil, mis ei ohusta metsa kui ökosüsteemi, ei kahjusta geenifondi, metsamulda ja veerežiimi ega metsa uuendamise tingimusi, ei loo eeldusi tuulekahjustuste tekkeks, seenhaiguste ja putukkahjurite levikuks ning on kooskõlas metsa säästva kasutamise põhimõtetega.
 • Looduskaitseseadus (§55 isendi surmamine, kahjustamine või häirimine) lg 6 1: Keelatud on looduslikult esinevate lindude:
  • 1) pesade ja munade tahtlik hävitamine ja kahjustamine või pesade kõrvaldamine, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõike 3 punktides 2–5 sätestatud juhtudel Keskkonnaameti loa alusel;
  • 2) tahtlik häirimine, eriti pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 1 sätestatud juhul, millal häirimisest tuleb kirjalikult teatada Keskkonnaametile hiljemalt üks tööpäev pärast häirimist, käesoleva paragrahvi lõike 3 punktides 2–5 sätestatud juhul Keskkonnaameti loa alusel ja käesoleva seaduse § 58 lõikes 7 sätestatud juhul.
 • Põhiseadus (§5)
  • Eesti loodusvarad ja loodusressurssid on rahvuslik rikkus, mida tuleb kasutada säästlikult.
 • EL-i Linnudirektiiv, mille kohaselt:
  • *suure osa liikmesriikide Euroopa territooriumil looduslikult esinevate linnuliikide arvukus väheneb ja mõnel juhul väga kiiresti;
  • *selline vähenemine kujutab endast tõsist ohtu looduskeskkonna kaitsele, eelkõige bioloogilise tasakaalu ohustamise tõttu;
  • *liikmesriikide Euroopa territooriumil looduslikult esinevad linnuliigid on peamiselt rändliigid; need liigid moodustavad ühispärandi ja tõhus linnukaitse on üldjuhul mitmeid riike hõlmav keskkonnaprobleem, millega kaasneb ühine vastutus;
  • *Euroopa Ühenduse keskkonnapoliitika ja keskkonnaalane tegevusprogramm kutsub üles võtma lindude kaitseks erimeetmeid;
  • *võetavaid meetmeid tuleb kohaldada mitmesuguste lindude arvukust mõjutavate tegurite suhtes nagu inimtegevuse tagajärjed, milleks on eelkõige lindude elupaikade hävitamine ja saastamine, samuti lindude püüdmine ja tapmine inimese poolt ning sellega kaasnev kaubandus.


Pöördumist toetavad organisatsioonid:

Pöördumist toetavad ettevõtted:Loe lisaks: