EESTI METSA ABIKS KANDIDAADIKÜSITLUS 2019: VÕRU-, VALGA- JA PÕLVAMAA


EESTI METSA ABIKS KANDIDAADIKÜSITLUS 2019: VÕRU-, VALGA- JA PÕLVAMAA

Rein Einasto: Mahe-Eestist rahvusriikluseni

REIN EINASTO
Kandidaadi number 664
Valimisringkond: Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Kandideerib Elurikkuse Erakonna nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” kõiki punkte täielikult

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid (ökoloogilisi) probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite kehtestamise vajalikkust

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab hüppeliselt kahanema

Looduslähedasem metsamajandus – Leiab, et püsimetsandust peab laialdasemalt praktiseerima; looduslikult uuenenud metsasid peab kunstpuistutest vastupidavamateks; toetab metsatraktorite arvu vähenemist; eelistab saemehi metsatraktoritele

Jaht – Toetab jahinduse elektroonilise andmebaasi loomist; ei toeta suurulukite massküttimist; hunte ja karusid peab tema hinnangul paremini hoidma ning salaküttimist peab samuti tõsiseks probleemiks

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeeriumi töös esineb puudujääke, ent on ka tunnustust väärivaid saavutusi; toetab Keskkonnainspektsiooni (KKI) hoidmist Keskkonnaametist (KeA) lahus ning KKI tugevdamist; leiab, et KKA vajab reformimist; leiab, et metsavahi ametikoha taastamine parandaks metsanduslikku olukorda

Tutvu kandidaadi vastustega lähemaltImage may contain: 1 person, smiling, eyeglasses and closeup

EVE ROOTS
Kandidaadi number 465
Valimisringkond: Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Kandideerib Erakond Eestimaa Rohelised nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” kõiki punkte täielikult

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab hüppeliselt kahanema, aga täpset numbrit hetkel ei tea

Looduslähedasem metsamajandus – Leiab, et püsimetsandust peab laialdasemalt praktiseerima; looduslikult uuenenud metsasid peab kunstpuistutest vastupidavamateks; metsamasinate ostuks antavatele laenudele tuleks kehtestada rangemad nõuded; eelistab saemehi metsatraktoritele

Jaht – Toetab jahinduse elektroonilise andmebaasi loomist; ei toeta suurulukite massküttimist; hunte ja karusid peab tema hinnangul paremini hoidma ning salaküttimist peab samuti tõsiseks probleemiks

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeerium ei tule oma ülesannetega toime; toetab Keskkonnainspektsiooni (KKI) hoidmist Keskkonnaametist (KeA) ning leiab, et KeA vajab reformimist; leiab, et metsavahi ametikoha taastamine parandaks metsanduse olukorda

Tutvu kandidaadi vastustega lähemaltINGA RAITAR
Kandidaadi number 457
Valimisringkond: Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Kandideerib Erakond Eestimaa Rohelised nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” kõiki punkte täielikult

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab hüppeliselt kahanema

Looduslähedasem metsamajandus – Toetab suuremat püsimetsamajanduse praktiseerimist; metsamasinate ostuks antavatele laenudele tuleks kehtestada senisest rangemad kriteeriumid; eelistab saemehi metsatraktoritele

Jaht – Toetab jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomist; ei toeta suurulukite massküttimist; leiab, et huntide jahi küsimust tuleb põhjalikumalt arutleda ja karusid tuleb paremini hoida; salaküttimise probleemi peab enda hinnangul lähemalt uurima

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeerium ei tule oma põhiülesannetega toime; toetab Keskkonnainspektsiooni (KKI) hoidmist Keskkonnaametist (KeA) lahus ja KKI tugevdamist; KeA vajab reformimist; on veendunud metsavahi ametikoha taastamise kasulikkuses

Tutvu kandidaadi vastustega lähemalt658 RAINER KUUBA

RAINER KUUBA
Kandidaadi number 658
Valimisringkond: Võru-, Valga ja Põlvamaa
Kandideerib Elurikkuse Erakonna nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 5 punkti täielikult (1-hektarilist lageraielanki; raietegevuse piiramist rahvusparkides ja looduskaitsealadel; pühapaikade inventeerimist ja riikliku kaitse alla võtmist; looduslike vooluveekogude kaitse alla võtmist ja kuivendussüsteemide sulgemist riigimaadel ja majanduslikult vähekindlustatud inimestele riigimetsast varutud küttepuude odavat võimaldamist); raierahu puhul toetab 3-kuust variant; metsa uuenemise tingimuste tõstmise puhul kehtestaks süsteemi, kus majandamisüksuse pindalast tohib ainult kindel protsent olla uuenemata raiesmik ning luba uueks lageraieks ei antaks enne, kui osa raiesmikest on nõuetekohaselt uuenenud sama kooslusega, mis eelnevalt raiuti;

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab kahanema vähemalt ligemale 7 miljonile tihumeetrile aastas; palju madalamale langetada ei ole tema hinnangul sotsiaalselt realistlik

Looduslähedasem metsamajandus – Toetab suuremat püsimetsamajanduse praktiseerimist; looduslikult uuenenud metsi peab kunstpuistutest vastupidavamateks; pooldab kergema metsatehnika kasutamist ja leiab ka seda, et üldine raierahu muudab suured masinad majanduslikult mõttetumaks, samuti soosiks väiketehnika kasutamist tema hinnangul see, kui RMK võtaks kohalike väikeettevõtete käest hankeid langi kaupa, mitte ei ostaks suurte hangetega üles töötamise teenust ega müüks suurte hangetega metsamaterjali; eelistab saemehi metsatraktoritele

Jaht – Toetab jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomist; ei toeta suurulukite massküttimist; leiab, et hunte ja karusid peaks senisest paremini hoidma; salaküttimise kohta pole tal enda hinnangul hetkel piisavalt andmeid, et otsust langetada, kuna pole ise juba 20 aastat jahindusega tegelenud

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeerium ei tule oma põhiülesannetega toime; toetab Keskkonnainspektsiooni (KKI) hoidmist Keskkonnaametist (KeA) lahus ja KKI tugevdamist; KeA vajab reformimist; metsavahi ametikoha taastamise ettepanek väärib tema hinnangul kaalumist

Tutvu kandidaadi vastustega lähemalt


665 REIN LEPP

REIN LEPP
Kandidaadi number 665
Valimisringkond: Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Kandideerib Elurikkuse Erakonna nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 2 punkti täielikult (metsa uuenemise tingimuste tõstmist latimetsa eani ja kõigi olemasolevate looduslike pühapaikade inventeerimist ning kaitse alla võtmist) ja 5 punkti osaliselt (2-hektarilist lanki; leiab, et kaitsealal toimuv raietegevus peaks teenima looduskaitseala kaitse-eesmärki; toetab küll 4-kuulist raierahu, aga mitte märtsi algusest juuli lõpuni, vaid aprillist juuli lõpuni; toetab ka järelejäänud looduslike vooluveekogude kaitse alla võtmist, aga mitte kraavisüsteemide sulgemist riigimaadel; küttepuude punkti puhul leiab, et inimesed võiksid RMK käest oluliselt lihtsamalt küttepuid saada, aga võiksid neid saada turuhinnaga)

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab hüppeliselt kahanema;

Looduslähedasem metsamajandus – Toetab suuremat püsimetsamajanduse praktiseerimist; loodusliku uuenemise ja tagasi istutamise vahel valides leiab, et see küsimus sõltub kasvukohatüübist; leiab, et metsamasinate arvu ei saa läbi seadusandluse reguleerida; toetab saemeeste laialdasemat rakendamist

Jaht – Jahinduse elektroonilise andmebaasi loomise kohta leiab, et kui loomise põhjuseks on küsimus jahimeeste aususest, siis andmebaasi loomine seda probleemi ei lahendaks; suurulukite kohta leiab, et nende tekitatud metsakahjustused on loomulik nähtus ning et hetkel on jahimeeste poolt ette pandud küttimismahud tunduvalt väiksemad, kui kehtestab neile riik ühiskondliku surve tagajärjel; huntide koha pealt leiab, et lamba- ja kariloomakasvatajad peaksid oma loomi paremini kaitsma; karude osas on rahul seniste küttimismahtudega; peab salaküttimist tõsiseks probleemiks

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeerium ei tule oma põhiülesannetega toime; toetab Keskkonnainspektsiooni (KKI) hoidmist Keskkonnaametist (KeA) lahus ja KKI tugevdamist; KeA vajab reformimist; on veendunud metsavahi ametikoha taastamise kasulikkuses

Tutvu kandidaadi vastustega lähemalt666 ÜLLE KAUKSI

ÜLLE KAUKSI
Kandidaadi number 666
Valimisringkond: Võru-, Valga ja Põlvamaa
Kandideerib Elurikkuse Erakonna nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 6 punkti täielikult ning majanduslikult vähekindlustatud inimestele oodavate küttepuude võimaldamise põhjalikku kaalumist

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust

Raiemaht – Raiemaht peab stabiilselt kahanema

Looduslähedasem metsamajandus – Püsimetsandust võiks tema hinnangul laialdasemalt praktiseerida; loodulikult uuenenud metsi peab kunstpuistutest vastupidavamaks; metsamasinate arvu peaks tema hinnangul vähendama, aga ei pea saemeeste rakendamist asjakohaseks, kui harvesteride kasutamine on majanduslikult tulusam

Jaht – Leiab, et jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomise küsimust peab lähemalt uurima; samamoodi ka suurulukite massküttimise teemat; huntide jaht vajab tema hinnangul põhjalikku arutelu, aga karusid peaks senisest paremini hoidma; salaküttimist peab tõsiseks probleemiks

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeerium ei tule oma põhiülesannetega toime; toetab Keskkonnainspektsiooni (KKI) hoidmist Keskkonnaametist (KeA) lahus ja KKI tugevdamist; KeA vajab reformimist; on veendunud metsavahi ametikoha taastamise kasulikkuses

Tutvu kandidaadi vastustega lähemalt


Pildiotsingu alexander linnamäe tulemus

ALEXANDER LINNAMÄE
Kandidaadi number 660
Valimisringkond: Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Kandideerib Elurikkuse Erakonna nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 5 punkti täielikult (1-hektarilist lageraielanki, uuenemise kriteeriumite tõstmist latimetsa eani, raietegevuse piiramist looduskaitsealadel, 4-kuust raierahu ja vooluveekogude kaitse alla võtmist ning kraavisüsteemide sulgemist riigimaadel, lisaks toetab pühapaikade inventeerimist ja osaliselt ka kaitse alla võtmist ning peab lähemat kaalumist väärivaks ettepanekuks odavate küttepuude võimaldamist majanduslikult vähekindlustatud inimestele

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust; lisab veel, et peab vältimatuks üldist energia tarbimise vähendamist

Raiemaht – Leiab, et lageraiemaht peab kahanema 15 000 hektarile aastas (mis tähendab ligemale 6 miljonit tihumeetrit) ning pikemas perspektiivis leiab, et lageraiemaht võiks olla 10 000-20 000 tihumeetrit aastas (mis tähendab ligemale 4-8 miljonit tihumeetrit)

Looduslähedasem metsamajandus – Leiab, et riigimetsades peaks täielikult üle minema püsimetsandusele ning seda peaks julgustama ka eraomanike seas; looduslikult uuenenud metsasid peab kunstpuistutest vastupidavamateks; leiab, et metsamasinate laialdane liisimine on pannud paljud metsafirmad sundolukorda, survestades neid metsamasinate liisingute tasumiseks üha rohkem raiuma; pooldab saemehi metsatraktoritele

Jaht – Pooldab huntide ja karude paremat hoidmist; ülejäänud teemadega pole enda sõnul hinnangu andmiseks piisavalt kursis

Poliitiline hoiak – Keskkonnaministeerium ei tule tema hinnangul hetkel oma põhiülesandega toime; Keskkonnainspektsioon peab jääma iseseisvaks ja väärib ka tugevdamist; Keskkonnaamet vajab kandidaadi hinnangul reformimist; metsavahi ametikoha taastamine parandaks kindlasti ka metsanduse olukorda

Tutvu kandidaadi vastustega lähemalt659 AIRI HALLIK-KONNULA

AIRI-HALLIK KONNULA
Kandidaadi number 659
Valimisringkond: Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Kandideerib Elurikkuse Erakonna nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 4 punkti täielikult (1-hektarilist lageraielanki; raietegevuse piiramist looduskaitsealadel; 4-kuust raierahu ning pühapaikade inventeerimist ja kaitse alla võtmist); 1 punkti osaliselt (leiab, et metsa uuenemise tingimuste küsimuses tuleb konsulteerida spetsialistidega) ja 2 punkti põhjalikku kaalumist (vooluveekogude kaitse alla võtmist ja odavate küttepuude võimaldamist)

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid (ökoloogilisi) probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust, kuid leiab siiski, et puit on sobilik taastuvenergeetiline lahendus fossiilkütuste kõrval

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab hüppeliselt kahanema 4 miljonile tihumeetrile

Looduslähedasem metsamajandus – Toetab suuremat püsimetsamajanduse praktiseerimist; looduslikult uuenenud metsasid peab kunstpuistutest vastupidavamateks; ei oma ülevaadet metsamasinate arvust ega tea, palju neid olema peaks; eelistab saemehi metsatraktoritele

Jaht – Leiab, et jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomise küsimus väärib lähemat uurimist; huntide ja karude jahi küsimus nõuab tema hinnangul põhjalikumat arutelu; salaküttimine vajab tema hinnangul tähelepanu, aga seda ei maksaks ka üle hinnata

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeerium ei tule oma põhiülesannetega toime; toetab Keskkonnainspektsiooni (KKI) hoidmist Keskkonnaametist (KeA) lahus ja KKI tugevdamist; KeA vajab reformimist; on veendunud metsavahi ametikoha taastamise kasulikkuses


Tutvu kandidaadi vastustega lähemaltKandidaadi KALMAR LUISK pilt

KALMAR LUISK
Kandidaadi number 787
Valimisringkond: Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Kandideerib Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 3 punkti täielikult (4-kuuse raierahu kehtestamist, pühapaikade inventeerimist ja kaitset ning vooluveekogude kaitse alla võtmist ja kuivendussüsteemide sulgemist riigimaadel), 2 punkti osaliselt (3-hektarilist lageraielanki ja spetsialistidega kooskõlastatud uuenemise tingimuste parandamine) ja 2 punkti puhul peab vajalikuks põhjalikku kaalumist (looduskaitsealadel toimuva raietegevuse rangemate piirangute ja riigimetsast pärit küttepuidu odava võimaldamise majanduslikult vähekindlustatud inimestele)

Biomass -Teadvustab biomassiga seonduvaid probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite kehtestamise vajalikkust

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab kahanema hüppeliselt

Looduslähedasem metsamajandus – Leiab, et püsimetsandust tuleks laialdasemalt praktiseerida; arvab ka, et mõistlik oleks kehtestada rangemad nõuded metsamasinate ostuks antavatele laenudele; pooldab saemehi metsatraktoritele

Jaht – Toetab jahinduse elektroonilise andmebaasi loomist; ei toeta suurulukite massküttimist; huntide ja karude jahi küsimuses leiab, et on vaja põhjalikumat arutelu; salaküttimist peab probleemiks, mis vajab tähelepanu, aga mida ei maksa ka üle tähtsustada

Poliitiline hoiak – Näeb Keskkonnaministeeriumi senses töös nii häid kui halbu külgi; toetab Keskkonnainspektsiooni (KKI) hoidmist Keskkonnaametist (KeA) lahus ja KKI tugevdamist; KeA vajab reformimist; on veendunud metsavahi ametikoha taastamise kasulikkuses

Tutvu kandidaadi vastustega lähemalt661 EDA VEEROJA

EDA VEEROJA
Kandidaadi number 661
Valimisringkond: Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Kandideerib Elurikkuse Erakonna nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 5 punkti täielikult (uuenemise kriteeriumite parandamist, raietegevuse piiramist looduskaitsealadel, 4-kuust raierahu, pühapaikade inventeerimist ja kaitse alla võtmist ning vooluveekogude kaitse alla võtmist ja kuivendussüsteemide sulgemist riigimaadel ja odavate küttepuude võimaldamist vähekindlustatud inimestele) ja 2 punkti osaliselt (lageraielangi maksimumsuuruseks peab sobivaks 5 hektarit ning toetab küll looduslike vooluveekogude kaitse alla võtmist, aga mitte kuivendussüsteemide sulgemist riigimaadel)

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid (ökoloogilisi) probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab hüppeliselt kahanema

Looduslähedasem metsamajandus – Toetab suuremat püsimetsamajanduse praktiseerimist; eelistab saemehi metsatraktoritele

Jaht – Toetab jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomist; ei toeta suurulukite massküttimist; leiab, et hunte ja karusid peaks senisest paremini hoidma; salaküttimist peab probleemiks, mis vajab tähelepanu, aga mida ei maksa ka üle tähtsustada

Poliitiline hoiak – Ei loe end pädevaks Keskkonnaministeeriumi senisele tööle hinnangut andma; toetab Keskkonnainspektsiooni (KKI) hoidmist Keskkonnaametist (KeA) lahus KKI tugevdamist; on kursis mõningate puudustega KeA töös ja leiab, et peab asja lähemalt uurima; metsavahi ametikoha taastamise ettepanek väärib tema hinnangul kaalumist

Tutvu kandidaadi vastustega lähemaltTARMO TAMM
Kandidaadi number 589
Valimisringkond: Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Kandideerib Sotsiaaldemokraatlike Erakonna nimekirjas

Petitsioon – Ei toeta ühtegi petitsiooni “Lageraied ajalukku!” punkti täielikult, aga toetab osaliselt 4 punkti (3-hektarilist lageraielanki, uuenemise kriteeriumite parandamist spetsialistide hinnangute alusel, pühapaikade inventeerimist, aga mitte riiklikku kaitset, ning järelejäänud looduslike vooluveekogude kaitset, aga mitte kuivendussüsteemide sulgemist riigimaal) ning ülejäänud punktide puhul leiab, et neid peaks põhjalikult kaaluma

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust

Raiemaht – Peab hüppeliselt kahanema

Looduslähedasem metsamajandus – Püsimetsandust peaks tema hinnangul laialdasemalt praktiseerima; metsatraktoreid hulk võiks väheneda ning saemehi rohkem rakendada

Jaht – Leiab, et jahinduse elektroonilise andmebaasi loomise küsimus vajab lähemat uurimist; suurulukite probleem põhjalikumat analüüsimist; huntide jaht põhjalikumat arutelu; karude puhul on rahul seniste jahikvootidega; salaküttimist peab probleemiks, mis vajab tähelepanu, aga mitte üle tähtsustamist

Poliitiline hoiak – Keskkonnaministeeriumi senises töös näeb nii puudujääke kui kordaminekuid; leiab, et Keskkonnainspektsioon peab jääma iseseisvaks asutuseks; on Keskkonnaameti praeguse toimimisega rahul; peab metsavahi ametikoha taastamise mõtet kaalumist väärivaks

Tutvu kandidaadi vastustega lähemalt


ZOJA MELLOV
Kandidaadi number 458
Valimisringkond: Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Kandideerib Erakond Eestimaa Rohelised nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 5 punkti täielikult (1-hektarilist lanki, uuenemise tingimuste tõstmist latimetsa eani, suuremaid raiepiiranguid looduskaitsealadel, 4-kuust raierahu ja looduslike vooluveekogude kaitse alla võtmist ning kuivendussüsteemide sulgemist riigimaadel), 1 punkti osaliselt (pühapaikade inventeerimist ning vajadusel ka kaitse alla võtmist) ning leiab, et majanduslikult vähekindlustatud inimestele riigimetsast varutud küttepuidu odav võimaldamine väärib põhjalikku kaalumist

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid probleeme, aga peab selle kasutamist põlevkivi ja fossiilkütuste kõrval mõistlikuks alternatiiviks

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab hüppeliselt kahanema

Looduslähedasem metsamajandus – Püsimetsandus vääriks tema hinnangul senisest suuremat praktiseerimist; looduslikult uuenenud metsi peab kunstpuistutest vastupidavamateks; eelistab saemehi metsatraktoritele

Jaht – Toetab jahinduseelektroonilise andmebaasi loomist; ei toeta suurulukite massküttimist; huntide ja karude seniseid küttimismahte peab asjakohasteks; salaküttimise probleemi peab enne seisukoha võtmist lähemalt uurima

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeerium senses töös esineb nii vigu kui kordaminekuid; toetab Keskkonnainspektsiooni (KKI) hoidmist Keskkonnaametist (KeA) lahus ja KKI tugevdamist; on kursis mõningate puudustega KeA töös ning leiab, et asi väärib lähemat uurimist; leiab, et metsavahi ametikoha taastamine väärib kaalumist

Tutvu kandidaadi vastustega lähemaltPildiotsingu einike mölder tulemus

EINIKE MÖLDER
Kandidaadi number 336
Valimisringkond: Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Kandideerib Reformierakonna nimekirjas

Petitsioon – Ei toeta ühtegi “Lageraied ajalukku!” petitsiooni punkti täielikult (pooldab mõistlikku metsamajandust ja metsa uuenemise tingimuste nõuete parandamise küsimuses peab vajalikuks konsulteerida täiendavalt erialaspetsialistidega), kuid leiab, et kaitsealade suuremad raiepiirangud, 4-kuune raierahu, vooluveekogude kaitse alla võtmine ja kuivendussüsteemide sulgemine riigimaadel väärivad ettepanekutena põhjalikku kaalumist; ei toeta odavate küttepuude võimaldamist riigimetsades majanduslikult vähekindlustatud inimestele; pühapaikade inventeerimise ja kaitse alla võtmise küsimuses ei oska aga seisukohta võtta, sest leiab, et tal puudub selleks piisav informatsioon

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab stabiilselt kahanema läbi säästva arengu seaduse

Looduslähedasem metsamajandus – Toetab suuremat püsimetsamajanduse praktiseerimist; eelistab saemehi metsatraktoritele

Jaht – Leiab, et jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomise probleem vajab lähemat uurimist; ei toeta suurulukite massküttimist; leiab, et huntide ja karude jahi küsimus vajab põhjalikumat arutelu; salaküttimist peab probleemiks, mis vajab tähelepanu, aga mida ei maksa ka üle tähtsustada

Poliitiline hoiak – KOLLANE TULI Keskkonnaministeeriumi senisele tööle hinnangu andmiseks ei pea end piisavalt pädevaks; pooldab Keskkonnainspektsiooni ühendamist Keskkonnaametiga (KeA); on kursis mõningate puudustega KeA töös ja leiab, et peab asja lähemalt uurima; metsavahi ametikoha taastamise küsimuses samuti sõna ei võta, sest ei pea end piisavalt pädevaks

Tutvu kandidaadi vastustega lähemaltKandidaadi ANTS TAUL pilt

ANTS TAUL
Kandidaadi number 786
Valimisringkond: Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Kandideerib Eesti Konvervatiivse Rahvaerakonna nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 3 punkti täielikult (4-kuune raierahu, pühapaikade inventeerimine ja riikliku kaitse alla võtmine ning riigimetsast odavate küttepuude võimaldamine majanduslikult vähekindlustatud inimestele); 2 punkti osaliselt (lageraielangi maksimumsuuruse kahandamist 3-hektarile ning spetsialistidega läbi arutatud langi uuenemise tingimuste parandamist); 2 punkti puhul leiab, et ettepanekud vajavad põhjalikumat kaalumist (raietegevuse piiramine looduskaitsealadel ning vooluveekogude kaitse alla võtmise ja riigimaadel kuivendussüsteemide sulgemise küsimus)

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite kehtestamise vajalikkust

Raiemaht – Leiab, et raiemaht tuleb viia vastavusse juurdekasvuga ning seda, kui suur see on, peavad otsustama asjatundjad; pooldab ka säästliku varu kehtestamist säästva arengu seaduse alusel

Looduslähedasem metsamajandus – Leiab, et püsimetsandust peab laialdasemalt praktiseerima, aga sellega sarnases mahus võiks jätkata ka praegu levinud lageraiete ja istutamise põhist metsamajandust; pooldab metsade uuendamise meetodina pigem istutamist kui loodusliku uuenemise soodustamist; eelistab saemeeste kasutamist metsatraktoritele, sest suured masinad lõhuvad tema hinnangul metsa ja jätavad inimesed tööta

Jaht – Ei oska vastata ühelegi küsimusele

Poliitiline hoiak – Väidab, et ta pole kompetentne Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnainspektsiooni ja Keskkonnaameti praegust tööd hindama

Tutvu kandidaadi vastustega lähemalt


Kandidaadi TIIT KALA pilt

TIIT KALA
Kandidaadi number 782
Valimisringkond: Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Kandideerib Eesti Konvervatiivse Rahvaerakonna nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 3 punkti täielikult (metsa uuenemise tingimuste tõstmist latimetsa eani, looduslike pühapaikade inventeerimist ja riikliku kaitse alla võtmist ning riigimetsadest varutava küttepuidu odavat võimaldamist majanduslikult vähekindlustatud inimestele), 2 punkti osaliselt (5-hektarilist lageraielangi maksimumpiirangut ja 3-kuust raierahu) ja 1 punkti põhjalikku kaalumist (looduskaitsealadel toimuvate raiete piiramist), aga ei toeta looduslike vooluveekogude kaitse alla võtmist ega kuivendussüsteemide sulgemist riigimaadel

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab stabiilselt kahanema

Looduslähedasem metsamajandus – Toetab suuremat püsimetsamajanduse praktiseerimist; looduslikult uuenenud metsasid peab kunstpuistutest vastupidavamateks; leiab, et metsatraktoreid peaks vähem olema ning eelistab saemehi metsatraktoritele

Jaht – Leiab, et jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomise küsimus vajab lähemat uurimist; ei toeta suurulukite massküttimist; pooldab huntide enamat jahtimist, karude puhul on aga rahul seniste jahikvootidega; salaküttimise probleem vajab tema hinnangul lähemat uurimist

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeerium töös on nii vigu kui kordaminekuid; toetab Keskkonnainspektsiooni ühendamist Keskkonnaametiga (KeA); KeA vajab kandidaadi hinnangul reformimist; on veendunud metsavahi ametikoha taastamise kasulikkuses

Tutvu kandidaadi vastustega lähemaltPildiotsingu kaul nurm tulemus

KAUL NURM
Kandidaadi number 207
Valimisringkond: Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Vabaerakonna esimees

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 1 punkti täielikult (metsa uuenemise tingimuste tõstmist latimetsa eani), 5 punkti osaliselt (3-hektarilist lageraielanki; 3-kuust raierahu; toetab pühapaikade inventeerimist ja leiab, et sellistes paikades tuleks sisse seada spetsiaalne metsade majandamise režiim; toetab looduslike vooluveekogude kaitse alla võtmist, aga mitte kuivendussüsteemide sulgemist riigimaadel); looduskaitsealadel raietegevuse piiramise ettepanekut peaks tema hinnangul kaaluma; leiab ka, et kohalikust riigimetsast varutud küttepuude odav võimaldamine majanduslikult vähekindlustatud inimestele on hea mõte, aga praktikas oleks selle korraldamine liialt keerukas

Biomass – Ei mõista täielikult biomassiga seonduvaid probleeme, leides, et puitu loetakse süsinikuneutraalseks energiaallikaks

Raiemaht – Leiab, et kui raiemaht peab tõesti kahanema, tuleb selleks luua kvoodisüsteem, analoogiliselt nagu tehakse põllumajanduses piima ületootmise vältimiseks

Looduslähedasem metsamajandus – Toetab suuremat püsimetsamajanduse praktiseerimist; metsamasinate puhul leiab, et tuleb lõpetada metsamasinate ostuks antavate toetuste jagamine; pooldab saemeeste rakendamist, aga leiab samas, et masin- ja inimtööjõu vastandamine pole tema hinnangul mõistlik

Jaht – Jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomise mõte väärib tema hinnangul lähemat uurimist; suurulukite massküttimise puhul leiab, et on tarvis leida tasakaalupunkt ökoloogide, jahimeeste, metsakasvatajate ja põllupidajate vahel; sama seisukohta toetab ta ka huntide ja karude küsimuses; salaküttimist peab tähelepanu väärivaks probleemiks, mida ei maksa samas ka üle tähtsustada

Poliitiline hoiak – Leiab, et metsamajandus tuleks viia Keskkonnaministeeriumist Maaeluministeeriumi haldusalasse; toetab KKI viimist Politsei- ja Piirivalveameti alla; KeA vajab tema hinnangul reformimist; samuti leiab, et metsavahi ametikoha mingikujulise taastamise mõte väärib kaalumist

Tutvu kandidaadi vastustega lähemaltULLA PREEDEN
Kandidaadi number 1169
Valimisringkond: Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Kandideerib Isamaa Erakonna nimekirjas

Petitsioon – PUNANE TULI Ei toeta ühtegi petitsiooni “Lageraied ajalukku!” punkti täielikult ning leiab, et nende lahendamine on MAK2030 teema, aga toetab looduslike pühapaikade inventeerimist

Biomass – Peab biomassi mingil määral mööndavaks taastuvenergeetiliseks lahenduseks, aga tunnistab, et pole teemaga väga hästi kursis

Raiemaht – Leiab, et tema isikliku arusaamise kohaselt ei peaks me raiemahtu oluliselt kasvatama, aga ta jätab selle ekspertide otsustada

Looduslähedasem metsamajandus – Püsimetsandust peaks tema hinnangul laialdasemalt praktiseerima, aga sellega sarnases mahus võiks jätkata ka praegust lageraiete ning istutamise põhist metsamajandust; metsatraktorite hulgale ei oska hinnangut anda, aga saemeeste rakendamist ning nende töö väärtustamist toetab igal juhul

Jaht – Ei pea ennast sel teemal spetsialistiks, seepärast leiab enamike punktide puhul, et neid peab lähemalt uurima

Poliitiline hoiak – Ministeeriumi senises töös näeb nii puudujääke kui kordaminekuid; puudub arvamus KKI ja KeA ühendamise kui KeA üldise toimimise kohta; peab metsavahi ametikoha taastamise mõtet kaalumist väärivaks

Tutvu kandidaadi vastustega lähemalt

Vaata lisaks: