EESTI METSA ABIKS KANDIDAADIKÜSITLUS 2019: HIIU-, LÄÄNE- JA SAAREMAA

EESTI METSA ABIKS KANDIDAADIKÜSITLUS 2019: HIIU-, LÄÄNE- JA SAAREMAA

636 ENN KALJO

ENN KALJO
Kandidaadi number 636
Valimisringkond: Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Kandideerib Elurikkuse Erakonna nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” kõiki punkte täielikult ning metsa uuenemise parameetri tingimuste parandamise ettepanekut täiendab veel arvamusega, et “puu diameeter rinna kõrguselt olgu metsana arvestamisel vähemalt 25-30 cm”

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab hüppeliselt kahanema ning lisaks leiab kandidaat, et peaksime hakkama arendama süntroopilist ehk agrometsandust, mis tähendab, et põllu- ja aiasaadusi kasvatatakse otse metsa sees

Looduslähedasem metsamajandus – Toetab suuremat püsimetsamajanduse praktiseerimist; looduslikult uuenenud metsasid peab kunstpuistutest vastupidavamaks; metsatraktorite koha pealt leiab kandidaat, et liiga suurte ja raskete metsamasinate soetamine tuleb keelustada ning ei tohi enam lubada sellistel masinatel metsas liikuda ja Eestimaa õrna mullapinnast rikkuda; eelistab saemehi metsatraktoritele

Jaht – Toetab jahipidamise resoluutset vähendamist ja looduse regulatsiooni taastamist; leiab, et loomi tuleb küttida vaid hädaolukordades ja epideemilistes oludessuurulukite koha pealt leiab, et noorendikele ei ole metsaloomad kahjulikud, kui noored kuused saavad ise laasuda ja männid samuti ning ka lehtpuud võiksid olla alguses haralisemad; hunte ja karusid peaks kandidaadi hinnangul paremini hoidma ning salaküttimist peab tõsiseks probleemiks

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeerium ei tule oma põhiülesannetega toime; toetab Keskkonnainspektsiooni (KKI) hoidmist Keskkonnaametist (KeA) lahus ja KKI tugevdamist; KeA vajab reformimist; on veendunud metsavahi ametikoha taastamise kasulikkuses

Tutvu kandidaadi vastustega lähemalt


Pildiotsingu maret merisaar kandidaat tulemus

MARET MERISAAR
Kandidaadi number 406
Valimisringkond: Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Kandideerib Erakond Eestimaa Rohelised nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” kõiki punkte täielikult

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab hüppeliselt kahanema

Looduslähedasem metsamajandus – Toetab suuremat püsimetsamajanduse praktiseerimist; looduslikult uuenenud metsi peab kunstpuistutest vastupidavamateks; metsatraktorite ostmiseks antavatele laenudele tuleks tema hinnangul seada rangemad nõuded; pooldab saemeeste rakendamist metsatraktoritele

Jaht – Toetab jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomist; ei toeta suurulukite massküttimist; huntide jahi küsimus vajab tema hinnangul põhjalikumat arutelu, aga karusid peab paremini hoidma; salaküttimine on tema hinnangul probleem, mis vajab tähelepanu, aga mida ei maksa ka üle tähtsustada

Poliitiline hoiak – Keskkonnaministeeriumi töös näeb nii vigu kui kordaminekuid; toetab Keskkonnainspektsiooni (KKI) hoidmist Keskkonnaametist (KeA) lahus ja KKI tugevdamist; on kursis mõningate puudustega KeA töös ja peab asja lähemalt uurima; on veendunud, et metsavahi ametikoha taastamine parandaks metsanduse olukorda

Tutvu kandidaadi vastustega lähemalt


SILJA REEMET
Kandidaadi number 639
Valimisringkond: Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Kandideerib Elurikkuse Erakonna nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” kõiki punkte täielikult

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab hüppeliselt kahanema, läbi metsaressursi säästliku varu kehtestamise säästva arengu seaduse alusel

Looduslähedasem metsamajandus – Püsimetsandus vääriks tema hinnangul senisest suuremat praktiseerimist; leiab, et metsamasinate ostuks antavatele laenudele tuleks kehtestada senisest rangemad kriteeriumid; pooldab saemehi metsatraktoritele

Jaht – Toetab jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomist; ei toeta suurulukite massküttimist; leiab, et hunte ja karusid peab Eestis paremini hoidma; peab salaküttimist tõsiseks probleemiks

Poliitiline hoiak – Keskkonnaministeerium ei tule tema hinnangul hetkel oma põhiülesandega toime; Keskkonnainspektsioon peab jääma iseseisvaks ja väärib ka tugevdamist; Keskkonnaamet vajab kandidaadi hinnangul reformimist; metsavahi ametikoha taastamine parandaks kindlasti metsanduse olukorda

Tutvu kandidaadi vastustega lähemalt637 ENRI PAHAPILL

ENRI PAHAPILL
Kandidaadi number 637
Valimisringkond: Hiiu-, Lääne ja Saaremaa
Kandideerib Elurikkuse Erakonna nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” kõiki punkte täielikult

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab hüppeliselt kahanema

Looduslähedasem metsamajandus – Püsimetsandus vääriks tema hinnangul senisest suuremat praktiseerimist; looduslikult uuenenud metsasid peab kunstpuistutest vastupidavamateks; pooldab metsamasinate ostuks antavatele laenudele rangemate nõuete kehtestamist; leiab, et metsatraktoreid peaks olema vähem ning eelistab saemehi metsatraktoritele

Jaht – ROHELINE TULI Toetab jahinduse elektroonilise andmebaasi loomist; ei toeta suurulukite massküttimist; leiab, et hunte ja karusid tuleb paremini hoida; peab salaküttimist tõsiseks probleemiks

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeerium ei tule oma põhiülesannetega toime; toetab Keskkonnainspektsiooni (KKI) hoidmist Keskkonnaametist (KeA) lahus ja KKI tugevdamist; KeA vajab reformimist; on veendunud metsavahi ametikoha taastamise kasulikkuses

Tutvu kandidaadi vastustega lähemalt
Kandidaadi number 405
Valimisringkond: Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Kandideerib Erakond Eestimaa Rohelised nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” kõiki punkte täielikult

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid (ökoloogilisi) probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite kehtestamise vajalikkust

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab hüppeliselt kahanema

Looduslähedasem metsamajandus – Leiab, et püsimetsandust tuleks laialdasemalt praktiseerida; looduslikult uuenenud metsasid peab kunstpuistutest vastupidavamateks; toetab metsamasinate ostuks antavatele laenudele rangemate nõuete kehtestamist; eelistab saemehi metsatraktoritele

Jaht – Toetab jahinduse elektroonilise andmebaasi loomist; ei toeta suurulukite massküttimist; hunte ja karusid peab tema hinnangul paremini hoidma ning salaküttimist peab probleemiks, millele peab tähelepanu pöörama, aga mida ei maksa ka üle tähtsustada

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeeriumi ei tule hetkel oma põhiülesandega toime; toetab KKI säilimist KeA-st lahus; on kursis mõningate puudustega KeA töös ning leiab, et peab olukorda lähemalt uurima; leiab, et metsavahi ametikoha taastamise mõte väärib kaalumist

Tutvu kandidaadi vastustega lähemaltPildiotsingu olev vaher kandidaat tulemus

OLEV VAHER
Kandidaadi number 158
Valimisringkond: Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Kandideerib Vabaerakonna nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” kõiki punkte täielikult

Biomass – ROHELINE TULI Teadvustab biomassiga seonduvaid probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab stabiilselt kahanema

Looduslähedasem metsamajandus – Toetab suuremat püsimetsamajanduse praktiseerimist; pooldab saemeeste enamat rakendamist metsatraktorite kõrval

Jaht – Toetab jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomist; leiab, et suurulukite massküttimise probleem vajab põhjalikumat analüüsi; huntide ja karude puhul peab seniseid küttimismahte asjakohaseks; salaküttimist peab probleemiks, mis vajab tähelepanu, aga mida ei maksa üle tähtsustada

Poliitiline hoiak – Keskkonnaministeeriumi töös näeb nii puudujääke kui kordaminekuid; toetab Keskkonnainspektsiooni hoidmist Keskkonnaametist (KeA) lahus; KeA vajab tema hinnangul reformimist; on veendunud metsavahi ametikoha taastamise kasulikkuses

Tutvu kandidaadi vastustega lähemaltImage may contain: 1 person, eyeglasses and closeup

REA RAUS
Kandidaadi number 982
Valimisringkond: Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Kandideerib Eesti Keskerakonna nimekirjas


Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 6 punkti täielikult ja ka looduslike vooluveekogude kaitse alla võtmist ning kuivendussüsteemide sulgemist riigimaadel, aga mitte täies mahus

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab lähiaastatel kahanema hüppeliselt 4-5 miljonile tihumeetrile, et anda metsadele aega taastuda

Looduslähedasem metsamajandus – Toetab suuremat püsimetsamajanduse praktiseerimist; looduslikult uuenenud metsasid peab kunstpuistutest vastupidavamateks; metsamasinate küsimuse puhul leiab, et küsimus pole mitte niivõrd nende arvus, kui selles, et praegused masinad on lihtsalt liiga suured ja rasked ning meie metsapinnasele sobimatud; metsamasinate ostuks antavatele laenudele tuleks tema hinnangul seada senisest rangemad nõuded ning eelistab saemehi metsatraktoritele

Jaht – Toetab jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomist; ei toeta suurulukite massküttimist ning lisab, et ka jahimehed ise leiavad, et praegused kvoodid on ülepaisutatud; leiab, et hunte ja karusid peaks senisest paremini hoidma; salaküttimist peab tõsiseks probleemiks, millega tuleb tegeleda senisest enam

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeerium ei tule oma põhiülesannetega toime; toetab Keskkonnainspektsiooni (KKI) hoidmist Keskkonnaametist (KeA) lahus ja KKI tugevdamist; KeA vajab reformimist; on veendunud metsavahi ametikoha taastamise kasulikkuses

Tutvu kandidaadi vastustega lähemalt


Pildiotsingu aleksei lotman kandidaat tulemus

ALEKSEI LOTMAN
Kandidaadi number 412
Valimisringkond: Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Kandideerib Erakond Eestimaa Rohelised nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 5 punkti täielikult ning pühapaikade inventeerimist toetab, leides, et kaitse alla tuleb objektid võtta vastavalt vajadusele; leiab, et majanduslikult vähekindlustatud inimestele riigimetsast varutud küttepuude odava kaalumise ettepanek väärib põhjalikku kaalumist

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid (ökoloogilisi) probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust

Raiemaht – ROHELINE TULI Leiab, et raiemaht peab hüppeliselt kahanema; lisab, et raiemahtusid tuleks vaadata puuliigiti eraldi

Looduslähedasem metsamajandus – Toetab suuremat püsimetsamajanduse praktiseerimist; looduslikult uuenenud metsasid peab kunstpuistutest vastupidavamateks; metsamasinate arv võiks tema hinnangul väheneda ning eelistab saemehi metsatraktoritele

Jaht – Toetab jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomist; ei toeta suurulukite massküttimist; on rahul huntide ja karude seniste küttimismahtusid, kuigi lisab, et “mahud võiksid olla pisut väiksemad, jätmaks reservi, et nuhtlusisenditega tegeleda”; salaküttimist peab probleemiks, mis vajab tähelepanu, aga mida ei pea ka üle tähtsustama

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeeriumi senses töös on nii puudujääke kui kordaminekuid; toetab Keskkonnainspektsiooni (KKI) hoidmist Keskkonnaametist (KeA) lahus ja KKI tugevdamist; on kursis mõningate puudustega KeA töös ja peab asja lähemalt uurima; metsavahi ametikoha mingikujuline taastamine vajab tema hinnangul kaalumist

Tutvu kandidaadi vastustega lähemalt635 KAUPO VIPP

KAUPO VIPP
Kandidaadi number 635
Valimisringkond: Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Kandideerib Elurikkuse Erakonna nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 6 punkti täielikult ja raierahu 3-kuusena

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid (ökoloogilisi) probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamist

Raiemaht – Raiemaht peab hüppeliselt kahanema

Looduslähedasem metsamajandus – Püsimetsandust võiks tema hinnangul laialdasemalt praktiseerida; looduslikult uuenenud metsi peab kunstpuistutest vastupidavamaks; peab mõistlikuks kehtestada rangemad nõuded metsamasinate ostuks antavatele laenudele; pooldab saemeeste enamat rakendamist

Jaht – Toetab jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomist; ei toeta suurulukite massküttimist; leiab, et nii huntide kui karude jahi küsimus nõuab põhjalikku arutelu; salaküttimist peab probleemiks, mis vajab tähelepanu, aga mida ei pea ka üle tähtsustama

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeerium ei tule oma põhiülesannetega toime; toetab Keskkonnainspektsiooni (KKI) hoidmist Keskkonnaametist (KeA) lahus; KeA vajab reformimist; on veendunud metsavahi ametikoha taastamise kasulikkuses

Tutvu kandidaadi vastustega lähemaltSTEVE TRUUMETS
Kandidaadi number 410
Valimisringkond: Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Kandideerib Erakond Eestimaa Rohelised nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 5 punkti täielikult ning 2 osaliselt (3-kuust raierahu ja looduslike vooluveekogude kaitse alla võtmist, aga mitte kuivendussüsteemide sulgemist riigimaadel)

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajalikkust

Raiemaht – Raiemaht peab stabiilselt kahanema

Looduslähedasem metsamajandus – Püsimetsandust võiks tema hinnangul laialdasemalt praktiseerida; metsamasinate arvu reglementeerimine pole tema hinnangul ettevõtluse piiramise tõttu mõistlik; leiab, et saemeestel on metsaga traktoritest vahetum kontakt

Jaht – Toetab jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomist; ei toeta suurulukite massküttimist; huntide jahi küsimus vajab tema hinnangul põhjalikumat arutelu, karude vajavad aga paremat hoidmist; salaküttimist peab tõsiseks probleemiks

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeeriumi senses töös on nii vigu kui kordaminekuid; toetab Keskkonnainspektsiooni (KKI) hoidmist Keskkonnaametist (KeA) lahus ja KKI tugevdamist; KeA vajab kandidaadi hinnangul reformimist; on veendunud metsavahi ametikoha taastamise kasulikkuses

Tutvu kandidaadi vastustega lähemaltTÕNU MUNK
Kandidaadi number 1121
Valimisringkond: Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Kandideerib Isamaa Erakonna nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 3 punkti täielikult (raietegevuse piiramist looduskaitsealadel, 4-kuut raierahu ja looduslike pühapaikade inventeerimist ning riikliku kaitse alla võtmist), 2 punkti osaliselt (leiab, et lageraielangi maksimumpindala riigimaadel tuleb langetada 3-hektarini ning metsa uuenemise tingimuste parandamise üle peab spetsialistidega täpsemalt nõu pidama), 1 punkti põhjalikku kaalumist (vooluveekogude kaitse alla võtmist ja kuivendussüsteemide sulgemist riigimaadel), aga ei toeta ettepanekut võimaldada riigimetsades odavaid küttepuid majanduslikult vähekindlustatud inimestele

Biomass – Esitab vastukäivaid väiteid, tunnistades ühest küljest kõiki biomassi säästlikkuse kriteeriumite tõstmise nõudeid, aga leides samas, et biomassi kasutamine on mõistlik alternatiiv põlevkivile ja fossiilkütustele ning selle kasutamine ei halvenda tema hinnangul ka liikide ökoloogilist olukorda

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab hüppeliselt kahanema 6 miljoni tihumeetrini aastas

Looduslähedasem metsamajandus – Leiab, et püsimetsandust peab laialdasemalt praktiseerima; looduslikult uuenenud metsa peab kunstpuistutest vastupidavamaks; metsatraktorite arvuga pole tema hinnangul probleeme, aga professionaalseid saemehi peab paremaks alternatiiviks

Jaht – Ei toeta jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomist; ei toeta suurulukite massküttimist; leiab, et huntide jahi küsimusele tuleb tasakaalustatult läheneda; karude puhul peab seniseid küttimismahte asjakohaseks; salaküttimist peab tõsiseks probleemiks, millele peab pöörama tähelepanu, aga mida ei maksa ka üle tähtsustada

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeerium ei tule oma ülesannetega toime; toetab Keskkonnainspektsiooni ja Keskkonnaameti (KeA) ühendamist; leiab, et KeA vajab reformi; leiab, et metsavahi ametikoha taastamise mõte väärib kaalumist

Tutvu kandidaadi vastustega lähemaltPildiotsingu agnes pulk kandidaat ekre tulemus

AGNES PULK
Kandidaadi number 731
Valimisringkond: Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Kandideerib Eestimaa Konservatiivse Rahvaerakonna nimekirjas

Petitsioon – Toetab “Lageraied ajalukku!” petitsiooni 5 punkti täielikult ja 1 punkti osaliselt (pakub lageraielangi piiramiseks 1 asemel 3 hektarit), on aga täielikult pühapaikade inventeerimise ja kaitse alla võtmise vastu

Biomass – Toetab tugevalt biomassi säästlikkuse kriteeriumite tõstmist

Raiemaht – Toetab raiemahtude hüppelist langemist järgneval kümnendil

Looduslähedasem metsamajandus – Toetab suuremat püsimetsamajanduse rakendamist, kergemaid metsamasinaid ja saemeeste eelistamist harvesteridele

Jaht – Toetab huntide suuremat küttimist ja karude küttimise püsimist samal tasemel

Poliitiline hoiak – Varasemas keskkonnapoliitikas näeb nii vigu kui kordaminekuid, toetab Keskkonnainspektsiooni (KKI) säilimist Keskkonnaametist (KeA) lahus ning leiab, et KeA toimimist ta hetkel hinnata ei saa, küll aga vajaks see lähemat uurimist

Tutvu kandidaadi vastustega lähemaltImage may contain: 1 person, beard and closeup

JANEK OSTRA
Kandidaadi number 162
Valimisringkond: Hiiu-, Lääne ja Saaremaa
Kandideerib Eesti Vabaerakonna nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 2 punkti täielikult (raietegevuse piiramist looduskaitsealadel ja majanduslikult vähekindlustatud inimestele riigimetsast varutava küttepuidu odavat võimaldamist), 4 punkti osaliselt (5-hektarilist lanki; metsa uuenemise tingimuste parandamist ühes spetsialistidega; 3-kuust raierahu, pühapaikade inventeerimist, aga mitte riikliku kaitse alla võtmist); järelejäänud looduslike vooluveekogude kaitse alla võtmist ning riigimaadel kuivendussüsteemide sulgemist peab tema hinnangul põhjalikult kaaluma

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust

Raiemaht – Leiab, et raiemaht võib samaks jääda

Looduslähedasem metsamajandus – Toetab suuremat püsimetsamajanduse praktiseerimist; looduslikult uuenenud metsasid peab kunstpuistutest vastupidavamateks; metsatraktorite hulgaga ei ole tema hinnangul probleeme, aga saab aru ka saemeeste kasutamisest

Jaht – ROHELINE TULI Toetab jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomist; ei toeta suurulukite massküttimiist; leiab, et hunte ja karusid peaks senisest paremini hoidma; salaküttimist peab probleemiks, mis vajab tähelepanu, aga mida ei maksa ka üle tähtsustada

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeeriumi senses töös on nii puudujääke kui tunnustust väärivat; toetab Keskkonnainspektsiooni (KKI) hoidmist Keskkonnaametist (KeA) lahus ja KKI tugevdamist; KeA vajab reformimist; metsavahi ametikoha taastamise ettepanek väärib tema hinnangul kaalumist

Tutvu kandidaadi vastustega lähemaltNEEME SUUR
Kandidaadi number 532
Valimisringkond: Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa

Kandideerib Sotsiaaldemokraatliku Erakonna nimekirjas

Petitsioon – Ei toeta täielikult ühtegi “Lageraied ajalukku!” petitsiooni punktidest täielikult, aga 6 punkti osaliselt (lageraielangi maksimumsuurus peab tema hinnangul kahandama 5 hektarile; metsa uuenemise tingimusi tahab tõsta 1,3 meetrini; rahvusparkides ja looduskaitsealadel raiumise vähendamist peaks tema hinnangul põhjalikult kaaluma, samamoodi ka raierahu; pühapaikade inventeerimist peab vajalikuks ja kokkuleppel maaomanikuga peab võimalikuks ka nende kaitse alla võtmist; vooluveekogude kaitse alla võtmist toetab, aga mitte olemasolevate kraavisüsteemide sulgemist)

Biomass – PUNANE TULI Ei mõista täielikult biomassiprobleemide olemust ja ulatust, samas ilmutab teatavat tahet probleemi lähemalt uurida

Raiemaht – PUNANE TULI Raiemahtude küsimuse delegeerib metsanduse arengukava protsessile, aga näib esindavat kosmeetilist lähenemist raiemahtude küsimusele ehk raiumise umbes samades mahtudes jätkamist, proovides raietöid senisest keskkonnasõbralikumalt läbi viia ja planeerida

Looduslähedasem metsamajandus – PUNANE TULI Ei pea metsatraktorite arvu reglementeerimist vajalikuks ega näe nende laialdases kasutamises ka erilisi probleeme

Jaht – Ei poolda põtrade üleküttimist; pooldab tasakaalustatud jahinduse arengut; peab salaküttimist probleemiks, mida peab arutama, aga mida ei maksa ka üle tähtsustada

Poliitiline hoiak – Varasemas keskkonnapoliitikas näeb nii vigu kui kordaminekuid, toetab Keskkonnainspektsiooni (KKI) säilimist Keskkonnaametist (KeA) lahus; teab mõningaid puudusi KKA töös ning leiab, et seda peab lähemalt uurima

Tutvu kandidaadi vastustega lähemaltLARS UUS
Kandidaadi number 856
Valimisringkond: Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Kandideerib Erakond Eesti 200 nimekirjas

Petitsioon – KOLLANE TULI Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 1 punkti täielikult (looduslike vooluveekogude kaitse alla võtmist ja kuivendussüsteemide sulgemist riigimaadel) ja 1 osaliselt (pühapaikade inventeerimist, aga mitte kaitse alla võtmist); ülejäänud punktid on hinnanguta jäetud

Biomass – Täitmata

Raiemaht – Täitmata

Looduslähedasem metsamajandus – Täitmata

Jaht – Täitmata

Poliitiline hoiak – Täitmata

Tutvu kandidaadi vastustega lähemalt

Vaata lisaks: