EESTI METSA ABIKS KANDIDAADIKÜSITLUS 2019: TALLINNA HAABERSTI, PÕHJA-TALLINNA JA KRISTIINE LINNAOSA

EESTI METSA ABIKS KANDIDAADIKÜSITLUS 2019: TALLINNA HAABERSTI, PÕHJA-TALLINNA JA KRISTIINE LINNAOSA

603 ALLAN PROOSO

ALLAN PROOSO
Kandidaadi number 603
Valimisringkond: Tallinna Haabersti-, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa

Kandideerib Elurikkuse Erakonna nimekirjas

Petitsioon – Toetab kõiki “Lageraied ajalukku!” petitsiooni punkte täielikult

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamist

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab stabiilselt kahanema

Looduslähedasem metsamajandus – Toetab suuremat püsimetsamajanduse rakendamist; leiab, et metsatraktorite ostmisele antavatele laenudele peaks seadma täiendavaid piiranguid; eelistab saemehi harvesteridele

Jaht – Toetab jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomist; ei toeta suurulukite massküttimist; leiab, et nii hunte kui karusid peaks Eestis paremini hoidma; peab salaküttimist probleemiks, mida peab enne otsuse langetamist lähemalt uurima

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeerium ei tule oma ülesannetega toime; toetab Keskkonnainspektsiooni iseseisvust ja Keskkonnaameti reformimist; leiab, et metsavahi ametikoha taastamine parandaks metsanduse olukorda

Tutvu kandidaadi vastustega lähemalt


ROY STRIDER
Kandidaadi number 486
Valimisringkond: Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Kandideerib Sotsiaaldemokraatide nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” kõiki punkte täielikult

Biomass – Teadvustab väga hästi biomassiga seonduvaid probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab hüppeliselt kahanema 4-5 miljonile tihumeetrile aastas

Looduslähedasem metsamajandus – Toetab suuremat püsimetsamajanduse praktiseerimist; looduslikult uuenenud metsasid peab kunstpuistutest vastupidavamateks; metsamasinate ostuks antavatele laenudele tuleks tema hinnangul seada senisest rangemad nõuded ning eelistab saemehi metsatraktoritele, leides, et ainus tõsine häda saemeeste teema juures on töö ohtlikkus; lisab veel, et püsimetsandus on loomulik valik ja vaja on mängu tuua väiksemad harvesterid, seevastu maamajapidamistes elustiiliturismi meetmetega populariseerida hobumajandust ning hobustega metsa väljavedu; märgib, et tänapäeval on ehitatud väga nutikaid hobuste poolt käivitatavaid seadmeid, näiteks hobujõul töötavad saeveskid jms

Jaht – Toetab jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomist; suurulukite massküttimise probleemi puhul leiab, et konkreetne küsimus vajab lähemat analüüsimist; leiab, et hunte ja karusid peaks senisest paremini hoidma, lisades, et samas peab jälgima sedagi, et karud inimestele ohtlikuks ei muutuksleiab, et ideaalis peaks loodus olema isereguleeruv ning inimese sekkumise mõjusid tuleks põhjalikumalt analüüsida; salaküttimine on kandidaadi hinnangul tõsine probleem

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeerium ei tule oma põhiülesannetega toime; on Keskkonnainspektsiooni (KKI) ja Keskkonnaameti (KeA) ühendamise vastu ning leiab, et KKI tuleks viia hoopis politsei alla, lisades, et keskkonnajärelvalve tõhusust aitaksid parandada ka vabatahtlikud keskkonnainspektorid ja nende võrgustik; KeA töö vajab tema hinnangul samuti reformimist; leiab, et metsavahi taastamise ettepanek väärib kaalumist

Tutvu kandidaadi vastustega lähemalt


JAKO KULL
Kandidaadi number 1071
Valimisringkond: Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Kandideerib Isamaa Erakonna nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” kõiki punkte täielikult

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid (ökoloogilisi) probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab hüppeliselt kahanema, lisades, et see peab toimuma vastavalt igal-aastal spetsiaalse instantsi poolt langetatava hinnangu alusel

Looduslähedasem metsamajandus – Toetab suuremat püsimetsamajanduse praktiseerimist; metsamasinate arvu peaks vähendama; leiab, et saemeestel on metsaga vahetum kontakt

Jaht – Toetab jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomist; ei toeta suurulukite massküttimist; leiab, et hunte ja karusid peaks senisest paremini hoidma; salaküttimine on tõsine probleem

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeerium ei tule oma põhiülesannetega toime; toetab Keskkonnainspektsiooni iseseisvust ja Keskkonnaameti reformimist; on veendunud metsavahi ametikoha taastamise kasulikkuses

Tutvu kandidaadi vastustega lähemalt

ÜLO MÄNGEL

ÜLO MÄNGEL
Kandidaadi number 608
Valimisringkond: Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Kandideerib Elurikkuse Erakonna nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” kõiki punkte täielikult

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid (ökoloogilisi) probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab hüppeliselt kahanema

Looduslähedasem metsamajandus – Toetab suuremat püsimetsamajanduse praktiseerimist; looduslikult uuenenud metsasid peab kunstpuistutest vastupidavamateks; metsamasinate ostuks antavatele laenudele tuleks tema hinnangul seada senisest rangemad nõuded ning eelistab saemehi metsatraktoritele

Jaht – Toetab jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomist; ei toeta suurulukite massküttimist; leiab, et huntide ja karude küttimise küsimus nõuab põhjalikumat arutelu; salaküttimine väärib tema hinnangul aga lähemat uurimist

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeerium ei tule oma põhiülesannetega toime; toetab Keskkonnainspektsiooni iseseisvust ja tugevdamist; Keskkonnaamet vajab kandidaadi hinnangul reformimist; on veendunud metsavahi ametikoha taastamise kasulikkuses

Tutvu kandidaadi vastustega lähemalt

602 ALLAN KOKKOTA

ALLAN KOKKOTA
Kandidaadi number 602
Valimisringkond: Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosas
Kandideerib Elurikkuse Erakonna nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” kõiki punkte täielikult

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid (ökoloogilisi) probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab hüppeliselt kahanema

Looduslähedasem metsamajandus – Toetab suuremat püsimetsamajanduse praktiseerimist; looduslikult uuenenud metsi peab kunstpuistutest vastupidavamateks; metsatraktorite hulgaga tema hinnangul probleeme pole, samas eelistab saemehi metsatraktoritele

Jaht – Jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomiste mõte väärib tema hinnangul lähemat uurimist; ei toeta suurulukite massküttimist; leiab, et hunte ja karusid peaks senisest paremini hoidma; salaküttimine on probleem, mis vajab tähelepanu, ent mida ei maksa ka üle tähtsustada

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeerium töös esineb puudujääke ja on vaja reforme, ent on ka tunnustust väärivaid saavutusi; toetab Keskkonnainspektsiooni iseseisvust ja tugevdamist; on kursis mõningate puudustega Keskkonnaameti töös ja peab asja lähemalt uurima; metsavahi ametikoha taastamise ettepanek väärib tema hinnangul kaalumist

Tutvu kandidaadi vastustega lähemalt


Pildiotsingu fideelia-signe roots kandidaat tulemus

FIDEELIA-SIGNE ROOTS
Kandidaadi number 353
Valimisringkond: Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa

Kandideerib Erakond Eestimaa Rohelised nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 6 punkti täielikult ja raierahu kehtestamist osaliselt (majandusmetsades 3 kuud ja looduskaitsealadel 4,5 kuud); lisaks toetab lindude pesitsusajal hakkepuiduhunnikute purustamise keelustamist, et vältida hakkehunnikutes pesitsevate lindude, aga samuti putukate ja muude loomade hukkumist

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid (ökoloogilisi) probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamist

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab hüppeliselt kahanema, aga täpset numbrit ei oska veel öelda

Looduslähedasem metsamajandus – Leiab, et püsimetsandus vääriks senisest suuremat praktiseerimist; metsatraktorite kohta ei oska täpset arvu öelda, aga leiab, et parem, kui neid üldse ei kasutataks; eelistab saemeeste kasutamist metsatraktoritele

Jaht – ROHELINE TULI Toetab jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomist; ei toeta suurulukite massküttimist ning lisab, et noorendike kaitsmiseks oleks targem ehitada tarasid, aga mitte tappa loomi; leiab, et nii hundi- kui karujaht tuleks ära keelata, lisades, et suurkiskjate hoidmisega väheneks ka suurulukite küttimise vajadus; salaküttimist peab tõsiseks probleemiks

Poliitiline hoiak – Keskkonnaministeeriumi ei tule tema hinnangul oma tööülesannetega toime; toetab Keskkonnainspektsiooni iseseisvust ja tugevdamist; on kursis mõningate puudujääkidega Keskkonnaameti töös ja leiab, et amet väärib põhjalikku reformimist; metsavahtide taastamise mõtet peab positiivseks

Tutvu kandidaadi vastustega lähemalt607 SIIRI TIIVITS-PUTTONEN

SIIRI TIIVITS-PUTTONEN
Kandidaadi number 607
Valimisringkond: Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Kandideerib Elurikkuse Erakonna nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 6 punkti täielikult ning majanduslikult vähekindlustatud inimestele riigimetsast varutud küttepuidu odava võimaldamise põhjalikku kaalumist

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid (ökoloogilisi) probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab hüppeliselt kahanema

Looduslähedasem metsamajandus – Toetab suuremat püsimetsamajanduse praktiseerimist; metsamasinate arvu peaks vähendama, saemeeste tööd aga senisest enam rakendama

Jaht – Toetab jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomist; ei toeta suurulukite massküttimist; leiab, et hunte ja karusid tuleks senisest paremini hoida; salaküttimine on tõsine probleem

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeerium ei tule oma põhiülesannetega toime; toetab Keskkonnainspektsiooni iseseisvust ja tugevdamist; Keskkonnaamet vajab kandidaadi hinnangul reformimist; on veendunud metsavahi ametikoha taastamise kasulikkuses

Tutvu kandidaadi vastustega lähemalt


MIHKEL TIGANIK
Kandidaadi number 361
Valimisringkond: Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Kandideerib Erakond Eestimaa Rohelised nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 6 punkti täielikult ja majanduslikult vähekindlustatud inimestele riigimetsast pärit küttepuude odava võimaldamise põhjalikku kaalumist

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid (ökoloogilisi) probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab hüppeliselt kahanema 5 miljonile tihumeetrile aastas

Looduslähedasem metsamajandus – Toetab suuremat püsimetsamajanduse praktiseerimist; leiab, et Eestisse sobiks umbes 50 metsatraktorit; leiab, et saemeeste tööd võiks senisest enam rakendada, aga lisab, et metsa polegi vaja kogu aeg majandada

Jaht – Toetab jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomist; ei toeta suurulukite massküttimist; leiab, et hunte ja karusid peaks senisest paremini hoidma; salaküttimine on tõsine probleem

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeerium ei tule oma põhiülesannetega toime; ei toeta Keskkonnainspektsiooni (KKI) ühendamist Keskkonnaametiga (KeA) leiab, et kaaluda võiks KKI ühendamist Politsei- ja Piirivalveametiga; KeA vajab kandidaadi hinnangul reformimist; leiab, et metsavahi ametikoha taastamise ettepanek väärib kaalumist

Tutvu kandidaadi vastustega lähemalt


606 RIINU LEPA

RIINU LEPA
Kandidaadi number 606
Valimisringkond: Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Kandideerib Elurikkuse Erakonna nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 6 punkti täielikult ning leiab, et odavate küttepuude võimaldamist vähekindlustatud inimestele peaks põhjalikult kaaluma

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid (ökoloogilisi) probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust

Raiemaht –Leiab, et raiemaht peab hüppeliselt kahanema, aga täpset numbrit ei oska hetkel välja pakkuda

Looduslähedasem metsamajandus – Leiab, et püsimetsandust peab laialdasemalt praktiseerima; metsamasinate hulk peaks tema hinnangul vähenema; pooldab saemehi metsatraktoritele

Jaht – ROHELINE TULI Toetab jahinduse elektroonilise andmebaasi loomist; ei toeta suurulukite massküttimist; hunte ja karusid peab tema hinnangul paremini hoidma, salaküttimist peab tõsiseks probleemiks

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeerium ei tule oma ülesannetega toime; toetab Keskkonnainspektsiooni iseseisvust; Keskkonnaamet vajab kandidaadi hinnangul reformimist; leiab, et metsavahi ametikoht väärib taastamist

Tutvu kandidaadi vastustega lähemaltKandidaadi EDA RÜÜTEL pilt

EDA RÜÜTEL
Kandidaadi number 682
Valimisringkond: Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Kandideerib Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 6 punkti täielikult, lisaks toetab looduslike vooluveekogude kaitse alla võtmist ja riigimaadel asuvate kuivendussüsteemide sulgemise põhjalikku kaalumist

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid (ökoloogilisi) probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust

Raiemaht – Raiemaht peab kahanema hüppeliselt

Looduslähedasem metsamajandus – Toetab suuremat püsimetsamajanduse praktiseerimist; looduslikult uuenenud metsasid peab kunstpuistutest vastupidavamateks; metsatraktorite arvu peaks vähendama; pooldab saemeeste laialdasemat rakendamist

Jaht – Toetab jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomist; suurulukite massküttimise kohta leiab, et küttimine peab toimuma vastavalt vajadusele ja mõistlikkuse piires; peab huntide seniseid küttimismahte asjakohasteks, karude puhul leiab, et vaja oleks põhjalikumat arutelu; leiab, et salaküttimine väärib probleemina lähemat uurimist, peale mida saab langetada täpsemaid otsuseid

Poliitiline hoiak – ROHELINE TULI Leiab, et Keskkonnaministeerium ei tule oma põhiülesannetega toime; leiab, et Keskkonnainspektsioon ja Keskkonnaamet peaksid tegelema oma põhiülesannetega; Keskkonnaamet vajab kandidaadi hinnangul reformimist; on veendunud metsavahi ametikoha taastamise kasulikkuses

Tutvu kandidaadi vastustega lähemaltKandidaadi KARL OLAF RÄÄK pilt

KARL OLAF RÄÄK
Kandidaadi number 677
Valimisringkond: Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Kandideerib Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 5 punkti täielikult ja 2 punkti põhjalikku kaalumist (raietegevuse piiramist looduskaitsealadel ja pühapaikade inventeerimise ning kaitse alla võtmise küsimust)

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid (ökoloogilisi) probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust

Raiemaht – Raiemaht peab kahanema hüppeliselt

Looduslähedasem metsamajandus – Toetab suuremat püsimetsamajanduse praktiseerimist; looduslikult uuenenud metsasid peab kunstpuistutest vastupidavamateks; metsatraktorite arvu peaks vähendama ja metsamasinate ostuks antavatele laenudele peaks kehtestama rangemad nõuded; pooldab saemeeste rakendamist

Jaht – Toetab jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomist; ei toeta suurulukite massküttimist; leiab, et hunte ja karusid peab paremini hoidma; peab salaküttimist tõsiseks probleemiks

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeerium ei tule oma põhiülesannetega toime; toetab Keskkonnainspektsiooni iseseisvust; Keskkonnaamet vajab kandidaadi hinnangul reformimist; on veendunud metsavahi ametikoha taastamise kasulikkuses

Tutvu kandidaadi vastustega lähemalt

TARMO ANDRE ELVISTO
Kandidaadi number 354
Valimisringkond: Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa

Kandideerib Erakond Eestimaa Rohelised nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 5 punkti täielikult (1 hektarilist lanki, uuenemise tingimuste tõstmist latimetsa eani, 4-kuust raierahu, looduslike vooluveekogude kaitse alla võtmist ja kuivendussüsteemide sulgemist riigimaadel ning looduslähedaste metsamajandusvõtete kasutamist piiranguvööndi metsades), 1 punkti osaliselt (leiab, et tuleb täpsustada kuni seadusandluseni looduslike pühapaikade mõistet) ja viimase punkti puhul leiab, et asi vajaks täiendavat kaalumist (küttepuude odav võimaldamine vähekindlustatud inimestele)

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid (ökoloogilisi) probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamist

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab kahanema hüppeliselt, aga täpset numbrit ei oska hetkel välja pakkuda

Looduslähedasem metsamajandus – Toetab suuremat püsimetsamajanduse rakendamist; leiab, et looduslikult uuenenud metsad on kunstpuistutest vastupidavamad; leiab, et metsatraktorite arv sõltub langetatava metsa kogusest; eelistab saemehi harvesteridele

Jaht – Toetab jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomist; ei toeta suurulukite massküttimist; huntide ja karude seniseid küttimismahte peab rahuldavaks; salaküttimise probleem vajab tema hinnangul lähemat uurimist

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeerium ei saa oma põhiülesannetega hakkama; toetab Keskkonnainspektsiooni iseseisvust; Keskkonnaameti töö puhul on kursis mõningate puudustega ning leiab, et probleem vajab lähemat uurimist; leiab, et metsavahi ametikoha taastamise ettepanek väärib kaalumist

Tutvu kandidaadi vastustega lähemalt

Image may contain: 2 people

MARTTI PREEM
Kandidaadi number 358
Valimisringkond: Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Kandideerib Erakond Eestimaa Rohelised nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 4 punkti täielikult (1-hektarilist lageraielanki, metsa uuenemise tingimuste tõstmis latimetsa eani, raietegevuse piiramist looduskaitsealadel ja 4-kuust raierahu); toetab pühapaikade inventeerimist ja ka olulisemate kaitse alla võtmist; ülejäänud punktid väärivad tema hinnangul põhjalikku kaalumist

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid (ökoloogilisi) probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab stabiilselt kahanema

Looduslähedasem metsamajandus – Toetab suuremat püsimetsamajanduse praktiseerimist; looduslikult uuenenud metsasid peab kunstpuistutest vastupidavamateks; metsamasinate hulka peaks tema hinnangul vähendama ning eelistab saemehi metsatraktoritele

Jaht – Ei tunne enda hinnangul valdkonda piisavalt, et küttimist puudutavatele küsimustele vastata

Poliitiline hoiak – On kursis mõningate puudujääkidega Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnaameti töös; toetab Keskkonnainspektsiooni iseseisvust ja tugevdamist; on kursis mõningate puudustega Keskkonnaameti töös ja peab asja lähemalt uurima; metsavahi ametikoha taastamise ettepanek väärib tema hinnangul kaalumist

Tutvu kandidaadi vastustega lähemalt

PILLE LILL
Kandidaadi number 1067
Valimisringkond: Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Kandideerib Isamaa Erakonna nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 6 esimest punkti täielikult ning viimase ettepaneku põhjalikku kaalumist (riigimetsast pärit küttepuidu odavat võimaldamist majanduslikult vähekindlustatud inimestele)

Biomass – Tunnistab, et ei tea teemast piisavalt, aga teadvustab mitmeid biomassiga seonduvaid probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite kehtestamise vajalikkust

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab hüppeliselt kahanema

Looduslähedasem metsamajandus – Püsimetsanduse kohta ei tea enda hinnangul piisavalt, et seisukohta võtta; peab looduslikult uuenenud metsa kunstpuistust vastupidavamaks; metsamasinate osas ei tea samuti probleemist piisavalt, aga mõistab, et saemeestel on metsaga vahetum kontakt

Jaht – Toetab jahinduse elektroonilise andmebaasi loomist; ei toeta suurulukite massküttimist; huntide ja karude jahi küsimuses leiab, et nende küttimist peaks käsitlema vastavalt piirkonnale; salaküttimise koha pealt leiab, et ei tea seisukoha kujundamiseks teemast hetkel piisavalt

Poliitiline hoiak – Ei tea enda hinnangul teemast piisavalt ega võta seepärast ka seisukohta, aga metsavahi ametikoha taastamise puhul leiab, et see mõte väärib kaalumist

Tutvu kandidaadi vastustega lähemaltZüleyxa Izmailova

ZÜLEYXA IZMAILOVA
Kandidaadi number 351
Valimisringkond: Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Erakond Eestimaa Rohelised esimees

Petitsioon – ROHELINE TULI Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 6 punkti täielikult, lisades, et pooldab lindude puhul väljapakutust veelgi pikemat raierahu (5-kuulist); majanduslikult vähekindlustatud inimestele riigimetsadest pärit küttepuude odavat võimaldamist peab kaalumist väärivaks ettepanekuks

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid (ökoloogilisi) probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab kahanema 8 miljonile tihumeetrile aastas

Looduslähedasem metsamajandus – Toetab suuremat püsimetsamajanduse praktiseerimist; looduslikult uuenenud metsasid peab kunstpuistutest vastupidavamateks; metsamasinate ostuks antavatele laenudele tuleks tema hinnangul seada senisest rangemad nõuded ning eelistab saemeeste töö senisest suuremat rakendamist

Jaht – Toetab jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomist; ei toeta suurulukite massküttimist; leiab, et hunte ja karusid peaks senisest paremini hoidma; salaküttimine on tähelepanu vajav probleem, aga üle ei maksa seda tähtustada

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeerium ei tule oma põhiülesannetega toime; toetab KKI säilimist KeA-st lahus ja KKI tugevdamist; KeA vajab reformimist; on veendunud metsavahi ametikoha taastamise kasulikkuses

Tutvu kandidaadi vastustega lähemaltPildiotsingu mihkel kangur tulemus

MIHKEL KANGUR
Kandidaadi number 601
Valimisringkond: Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa

Elurikkuse Erakonna esimees

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 4 punkti täielikult (1-hektarilist raielanki riigimetsades, looduskaitsealadel raietegevuse piiramist, 4-kuust raierahu ja pühapaikade inventeerimist ning riikliku kaitse alla võtmist), 2 punkti osaliselt (leiab, et metsa uuenemise tingimuste parandamise küsimus väärib põhjalikku uurimist ning pooldab looduslike vooluveekogude kaitse alla võtmist, aga mitte kuivendussüsteemide sulgemist riigimaadel) ning leiab, et odavate küttepuude võimaldamist majanduslikult vähekindlustatud inimestele tuleks põhjalikult kaaluda

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid (ökoloogilisi) probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust; leiab, et tuleb maksustada keskkonnakahju, mis tekib puidu hankimisel

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab kahanema umbes 8 miljoni tihumeetrini aastas

Looduslähedasem metsamajandus – Leiab, et püsimetsandus vääriks senisest suuremat praktiseerimist; peab looduslikult uuenenud metsa kunstpuistust vastupidavamaks; eelistab saemeeste kasutamist metsatraktoritele

Jaht – Toetab jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomist; ei toeta suurulukite massküttimist; toetab huntide ja karude paremat hoidmist; salaküttimist peab tõsiseks probleemiks

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeerium ei tule hetkel oma põhiülesandega toime; ei toeta Keskkonnainspektsiooni (KKI) ja Keskkonnaameti (KeA) ühendamist ning leiab, et KKI-d peaks tugevdama; on kursis mõningate puudustega KeA töös, aga peab enne edasise hinnangu andmist probleemi lähemalt uurima; metsavahi ametikoha taastamine väärib tema hinnangul taastamist

Tutvu kandidaadi vastustega lähemaltAndrei Korobeinik

ANDREI KOROBEINIK
Kandidaadi number 926
Valimisringkond: Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosas
Kandideerib Keskerakonna nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 3 punkti täielikult  (uuenemise kriteeriumite tõstmist latimetsa eani, 4-kuust raierahu ning odavate küttepuude võimaldamist riigimetsast majanduslikult vähekindlustatud inimestele), 3 punkti osaliselt (3-hektarilist lageraielanki, pühapaikade inventeerimist ilma nende kaitse alla võtmiseta ning looduslike vooluveekogude kaitse alla võtmist, aga mitte kraavisüsteemide sulgemist riigimaal) ja leiab, et looduskaitsealadel raiepiirangute karmistamise küsimust peaks põhjalikult kaaluma

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid (ökoloogilisi) probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite kehtestamise vajalikkust

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab hüppeliselt kahanema

Looduslähedasem metsamajandus – Leiab, et püsimetsandust peaks laialdasemalt praktiseerima; peab looduslikult uuenenud metsasid kunstpuistutest vastupidavamateks; leiab, et metsamasinate ostuks antavatele laenudele tuleks kehtestada senisest rangemad kriteeriumid; eelistab saemehi metsatraktoritele

Jaht – Toetab jahinduse elektroonilise andmebaasi loomist; suurulukite ja huntide jahi küsimuses leiab, et vaja oleks põhjalikumat arutelu; karude puhul leiab, et neid peaks paremini hoidma; salaküttimist peab tõsiseks probleemiks

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeerium töös on nii puudujääke kui kordaminekuid; toetab Keskkonnainspektsiooni iseseisvust; Keskkonnaameti töös on kursis mõningate puudustega ja peab asja lähemalt uurima; metsavahi ametikoha taastamine väärib tema hinnangul kaalumist

Tutvu kandidaadi vastustega lähemaltKandidaadi ARGO LUUDE pilt

ARGO LUUDE
Kandidaadi number 676
Valimisringkond: Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Kandideerib Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna nimekirjas

ROHELINE TULI

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 3 punkti täielikult (uuenemise tingimuste tõstmist latimetsa eani, raietegevuse piiramist looduskaitsealadel ning looduslike vooluveekogude kaitse alla võtmist ja kraavisüsteemide sulgemist riigimaal), 2 punkti osaliselt (3-hektarilist lageraielanki ja pühapaikade inventeerimist, aga mitte riikliku kaitse alla võtmist) ja 2 punkti puhul peab vajalikuks lähemat kaalumist (4-kuune raierahu ja majanduslikult vähekindlustatud inimestele riigimetsadest varutud küttepuude odav võimaldamine)

Biomass – ROHELINE TULI Teadvustab biomassiga seonduvaid probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust

Raiemaht – Leiab, et raiuda ei tohi rohkem, kui on juurdekasv, aga juurdekasvu tuleb ausalt hinnata, mitte soovmõtlemisele tuginedes

Looduslähedasem metsamajandus – Toetab suuremat püsimetsamajanduse praktiseerimist; looduslikult uuenenud metsi peab kunstpuistutest vastupidavamateks; leiab, et raiemahu piiramine lahendaks ka metsatraktorite liigse kasutamisega seonduvad probleemid; eelistab saemehi metsatraktoritele

Jaht – Toetab jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomist; ei toeta suurulukite massküttimist; leiab, et huntide jaht nõuab põhjalikumat arutelu, aga karusid peab paremini hoidma; salaküttimist peab tõsiseks probleemiks

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeeriumi senses töös on nii puudujääke kui kordaminekuid; toetab Keskkonnainspektsiooni ühendamist Keskkonnaametiga (Ke); KeA vajab kandidaadi hinnangul reformimist; on veendunud metsavahi ametikoha taastamise kasulikkuses

Tutvu kandidaadi vastustega lähemaltKandidaadi URMAS SIEMER pilt

URMAS SIEMER
Kandidaadi number 684
Valimisringkond: Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Kandideerib Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 5 punkti täielikult (uuenemise kriteeriumite tõstmist latimetsa eani, suuremaid raiepiiranguid looduskaitsealadel, 4-kuust raierahu, pühapaikade inventeerimist ja riikliku kaitse alla võtmist ning riigimetsast pärit küttepuidu odavat võimaldamist majanduslikult vähekindlustatud inimestele) ja 2 punkti osaliselt (3-hektarilist lageraielanki ning looduslike vooluveekogude kaitse alla võtmist ja kuivendussüsteemide sulgemist riigimaal, aga mitte täies mahus)

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid (ökoloogilisi) probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite kehtestamise vajalikkust

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab stabiilselt kahanema

Looduslähedasem metsamajandus – Püsimetsandust peaks tema hinnangul laialdasemalt praktiseerima, aga sarnases mahus võiks jätkata ka praegust lageraiete ning istutamise põhist metsamajandust; leiab, et metsamasinate ostuks antavatele laenudele tuleks kehtestada senisest rangemad kriteeriumid, aga ei pea saemehi mõistlikuks, kui harvesteride kasutamine on majanduslikult tulusam

Jaht – Toetab jahinduse elektroonilise andmebaasi loomist; ei toeta suurulukite massküttimist; huntide puhul leiab, et neid peaks paremini hoidma, aga samal ajal on ta ka rahul praeguste jahikvootidega; ka karude küsimuses on seniste küttimismahtudega rahul; salaküttimist peab probleemiks, mis vajab tähelepanu, aga mida ei maksa ka üle tähtsustada

Poliitiline hoiak – Ministeeriumi senises töös näeb nii puudujääke kui kordaminekuid; pooldab Keskkonnainspektsiooni iseseisvust; on kursis mõningate puudustega Keskkonnaameti töös ja peab asja lähemalt uurima; metsavahi ametikoha taastamise ettepanek väärib tema hinnangul lähemat kaalumist

Tutvu kandidaadi vastustega lähemalt


MAIGI KÄIGE
Kandidaadi number 355
Valimisringkond: Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine Linnaosa
Kandideerib Erakond Eestimaa Rohelised nimekirjas

Petitsioon – ROHELINE TULI Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 5 punkti täielikult (1-hektarilist lanki, uuenemise kriteeriumite tõstmine latimetsa eani, suuremaid raiepiiranguid looduskaitsealadel, 4-kuust raierahu ja looduslike vooluveekogude kaitse alla võtmist ning kuivendussüsteemide sulgemist riigimaadel), 1 punkti osaliselt (toetab pühapaikade inventeerimist, aga mitte riiklikku kaitset) ning leiab, et odavate küttepuude võimaldamist majanduslikult vähekindlustatud inimestele tasub põhjalikult kaaluda

Biomass – Teadvustab mõningaid biomassiga seonduvaid probleeme, kuid leiab, et puit on sobiv taastuvenergeetiline lahendus põlevkivimajandusest väljumiseks

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab hüppeliselt kahanema

Looduslähedasem metsamajandus – Leiab, et püsimetsandust tuleks laialdasemalt praktiseerida, kuigi ka lageraietest ei maksa täielikult loobuda; peab looduslikult uuenenud metsastid kunstpuistutest vastupidavamaks; leiab, et metsatraktoreid võiks olla praegusest vähem ning pooldab pigem saemehi

Jaht – Toetab jahinduse elektroonilise andmebaasi loomist; ei toeta suurulukite massküttimist; on rahul huntide ja karude seniste küttimismahtudega; salaküttimist peab probleemiks, aga leiab, et seda ei maksa ka üle tähtsustada

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeeriumi töös esineb nii puudujääke kui tunnustust väärivat; toetab Keskkonnainspektsiooni iseseisvust ja tugevdamist; on kursis mõningate puudustega Keskkonnaameti töös ning leiab, et peab olukorda lähemalt uurima; metsavahi ametikoha taastamise ettepanek väärib tema hinnangul kaalumist

Tutvu kandidaadi vastustega lähemaltAVO ÜPRUS
Kandidaadi number 1064
Valimisringkond: Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Kandideerib Isamaa Erakonna nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 4 punkti täielikult (uuenemise kriteeriumite tõstmine latimetsa eani, suuremad raiepiirangud looduskaitsealadel, pühapaikade inventeerimine ja kaitse alla võtmine ning odavate küttepuude võimaldamine majanduslikult vähekindlustatud inimestele); 2 punkti osaliselt (lageraielangi maksimumpindala tuleks tema hinnangul langetada 3-hektarini ning toetab 3-kuulise raierahu kehtestamist) ning leiab, looduslike vooluveekogude kaitse alla võtmist ning kuivendussüsteemide sulgemist riigimaadel tuleks põhjalikult kaaluda

Biomass – Biomassiga seonduvatele küsimustele on jätnud vastamata

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab hüppeliselt kahanema

Looduslähedasem metsamajandus – Leiab, et püsimetsandust tuleks laialdasemalt praktiseerida; eelistab saemehi metsatraktoritele

Jaht – Toetab jahinduse elektroonilise andmebaasi loomist; ei toeta suurulukite massküttimist; huntide ja karude jahi küsimus vajab tema hinnangul põhjalikku arutelu; salaküttimist peab lähema uurimise vääriliseks, et langetada seejärel täpsemaid otsuseid

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeeriumi töös esineb nii puudujääke kui tunnustust väärivat; toetab Keskkonnainspektsiooni iseseisvust; metsavahi ametikoha taastamise ettepanek väärib tema hinnangul kaalumist

Tutvu kandidaadi vastustega lähemaltKandidaadi RIHO RAUSMA pilt

RIHO RAUSMA
Kandidaadi number 681
Valimisringkond: Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Kandideerib Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 1 punkti täielikult (vähekindlustatud inimestele riigimetsadest pärit küttepuude odavat müümist), 3 punkti-osaliselt (3-hektarilise lageraielangi, uuenemise tingimuste parandamist spetsialistidega läbi arutades ja pühapaikade inventeerimist, aga mitte riikliku kaitse alla võtmist); ülejäänud ettepanekud väärivad tema hinnangul põhjalikku kaalumist

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid (ökoloogilisi) probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust

Raiemaht – Peab stabiilselt kahanema

Looduslähedasem metsamajandus – Püsimetsandust peaks tema hinnangul laialdasemalt praktiseerima; metsatraktorite arvu pole tema hinnangul võimalik reguleerida; pooldab saemehi, aga vajadusel ka rasketehnikat

Jaht – Toetab jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomist; ei toeta suurulukite massküttimist; huntide ja karude jahi küsimus nõuab tema hinnangul põhjalikku arutelu; salaküttimist peab probleemiks, mis vajab tähelepanu, aga mida ei maksaks ka üle tähtsustada

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeerium ei tule oma põhiülesandega toime; toetab Keskkonnainspektsiooni iseseisvust; on kursis mõningate puudustega Keskkonnaameti tööd ja peab asja lähemalt uurima; metsavahi ametikoha mingikujulist taastamist võiks tema hinnangul kaaluda

Tutvu kandidaadi vastustega lähemalt


Image may contain: 1 person, closeup

JAANIKA KLOPETS
Kandidaadi number 104
Valimisringkond: Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa

Kandideerib Vabaerakonna nimekirjas

Petitsioon – Toetab “Lageraied ajalukku!” petitsiooni 3 punkti täielikult ja nelja 4 osaliselt (lageraielangi maksimumsuurust peab tema hinnangul kahandama 5 hektarile, metsa uuenemise tingimusi tuleks küll parandada, aga selles küsimuses on vaja täiendavat arutelu; pühapaikade inventeerimist peab vajalikuks, aga mitte nende kaitse alla võtmist; vooluveekogude kaitse alla võtmist toetab, aga mitte olemasolevate kraavisüsteemide sulgemist)

Biomass – Teadvustab biomassi kasutamisega seonduvaid ökoloogilisi probleeme, aga rahuldavaks säästlikkuse kriteeriumiks peab ennekõike seda, et puitu põletataks kõrge kasuteguriga koostootmisjaamades

Raiemaht – Raiemaht peab kahanema hüppeliselt, aga täpset numbrit ei oska veel öelda

Looduslähedasem metsamajandus – Toetab suuremat püsimetsamajanduse rakendamist, peab looduslikult uuenenud metsasid kunstpuistutest vastupidavamateks, eelistab saemehi harvesteridele

Jaht – Toetab jahinduse infosüsteemi loomist, põhjalikku arutelu huntide ja karude jahi küsimuses, peab salaküttimist probleemiks, mida peab arutama, aga mida ei maksa ka üle tähtsustada

Poliitiline hoiak – Varasemas keskkonnapoliitikas näeb nii vigu kui kordaminekuid, toetab Keskkonnainspektsiooni iseseisvust ning leiab, et Keskkonnaamet vajab reformimist

Tutvu kandidaadi vastustega lähemalt


Pildiotsingu jüri pino tulemus

JÜRI PINO
Kandidaadi number 106
Valimisringkond: Tallinna Haabersti-, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa

Kandideerib Vabaerakonna nimekirjas

Petitsioon – Toetab “Lageraied ajalukku!” petitsiooni 4 punkti täielikult ja 2 punkti puhul leiab, et konsulteerida tuleks täiendavate spetsialistidega (langi suuruse ja uuenemise tingimuste küsimustes); küttepuude odavat võimaldamist majanduslikult vähekindlustatud inimestele ei toeta

Biomass – Pooldab kõrgemate biomassi säästlikkuse kriteeriumite rakendamist ning leiab, et peab probleemi lähemalt uurima

Raiemaht – Leiab, et raiemahtude kontrolli alla saamiseks tuleks kehtestada säästlik varu säästva arengu seaduse alusel

Looduslähedasem metsamajandus – Toetab suuremat püsimetsamajanduse rakendamist; metsatraktoritele seatavate piirangute mõistlikkuse kohta ei tea piisavalt; eelistab saemehi harvesteridele

Jaht – Ei toeta jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomist; ei toeta suurulukite massküttimist ja leiab, et huntide jahi küsimus vajaks suuremat arutelu, karusid peaks aga paremini hoidma; salaküttimine vajab tema hinnangul tähelepanu, aga seda ei maksa ka üle tähtsustada

Poliitiline hoiak – KOLLANE TULI Näeb Keskkonnaministeeriumi töös nii puudujääke kui tunnustust väärivaid saavutusi; toetab Keskkonnainspektsiooni ja Keskkonnaameti ühendamist; leiab, et metsavahi ametikoha taastamine parandaks metsanduse olukorda

Tutvu kandidaadi vastustega lähemaltVOOTELE HANSEN
Kandidaadi number 1070
Valimisringkond: Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Kandideerib Isamaa Erakonna nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 3 punkti täielikult (4-kuust raierahu, pühapaikade inventeerimist ja riikliku kaitse alla võtmist ning majanduslikult vähekindlustatud inimestele riigimetsast varutud küttepuude odav võimaldamine), 2 punkti osaliselt (5-hektarilist lageraielanki ja looduslike vooluveekogude kaitse alla võtmist, aga mitte kuivendussüsteemide sulgemist riigimaadel); looduskaitsealadel raiepiirangute karmistamist tuleks tema hinnangul kaaluda, aga metsade uuenemise praeguseid nõudeid peab piisavateks

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid (ökoloogilisi) probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust

Raiemaht – Leiab, et raiemaht võib jääda samaks

Looduslähedasem metsamajandus – Toetab suuremat püsimetsamajanduse praktiseerimist, aga sarnases mahus võiks jätkata ka senist lageraiete ja istutamise põhist metsamajandust; looduslikult uuenenud metsasid peab kunstpuistutest vastupidavamateks; metsamasinate ostuks antavatele laenudele seatavate nõuete karmistamine on tema hinnangul panganduse valdkonda kuuluv probleem, aga riik saab võimalusel pankasid nõustada; pooldab saemeeste töö laialdasemat kasutamist

Jaht – Ei mõista, kuidas saaks jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi abil kontrollida salaküttimist; suurulukite kohta leiab, et ei nimetaks põtru ja kitsi otseselt “kahjuriteks”, aga kuna nad kahjustavad metsasid, siis peab nende arvukuse reguleerimise probleemiga tegelema ja selles küsimuses ühiskondlikult kokku leppima, et millised on mahud ja kes kannab kahjud; huntide ja karude seniseid küttimismahte peab asjakohasteks; salaküttimist Eestis probleemiks ei pea

Poliitiline hoiak – ROHELINE TULI Keskkonnaministeeriumi töö kohta leiab, et tema tooks selle haldusalasse tagasi nii planeerimis- kui ehitusseadusega seotu; toetab Keskkonnainspektsiooni iseseisvust; leiab, et hetkel on raske hinnata Keskkonnaamet kui liiga tihti reformitud asutuse tõhusust, seepärast peaks laskma tal enne reformidele mõtlemist vähemalt 10-15 aastat rahulikult olla; metsavahi ametikoha taastamise mõte väärib tema hinnangul kaalumist

Tutvu kandidaadi vastustega lähemaltKandidaadi ÕNNELI MATT pilt

ÕNNELI MATT
Kandidaadi number 680
Valimisringkond: Tallinna Haabersti-, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Kandideerib Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna nimekirjas

Petitsioon – Ei toeta petitsiooni “Lageraied ajalukku!” ühtegi punkti täielikult, aga 2 punkti osaliselt (looduslike pühapaikade inventeerimist, aga mitte riikliku kaitse alla võtmist, ja looduslike vooluveekogude kaitse alla võtmist, aga mitte kuivendussüsteemide sulgemist riigimaadel), 1 punkti kaalumist (looduskaitsealadel raietegevuse piiramist); ülejäänud 4 punkti ei toeta üldse

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid (ökoloogilisi) probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust

Raiemaht – Leiab, et raiemaht võib jääda samaks (ainuke vastanu, kes leidis, et metsade hoogsama majandamisega saab kliimamuutusi pidurdada)

Looduslähedasem metsamajandus – Leiab, et praegune metsamajandus sobib meile paremini, kui püsimetsandus; leiab, et metsade tagasiistutamine annab looduslikust uuenemisest kindlama tulemuse ja on seega parem valik; metsamasinate hulgaga pole tema hinnangul Eestis probleeme; saemeeste rakendamise koha pealt esitab küsimuse, et kui metsamasinad saemeestega asendatakse, siis kes kannab saemeestele maksmise kulud

Jaht – Toetab jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomist; ei toeta suurulukite massküttimist; on rahul huntide ja karude seniste küttimismahtudega; salaküttimise problemist ei ole enda hinnangul teadlik

Poliitiline hoiak – Ei pea end Keskkonnaministeeriumi ja selle allorganisatsioonide (Keskkonnainspektsiooni ja Keskkonnaameti) töö hindamisel pädevaks isikuks; metsavahi ametikoha taastamise mõte väärib tema hinnangul kaalumist

Tutvu kandidaadi vastustega lähemalt


Vaata lisaks: